Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 26.06.2020 do 21.07.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Miasto Młodych

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000 zł

Termin realizacji zadania: od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 nie przeznaczyła środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, w szczególności o charakterze: obywatelskim, przedsiębiorczym, kulturalnym, wielopokoleniowym, proekologicznym oraz edukacyjnym skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Cel ten realizowany będzie przez operatora projektu poprzez:

1. Opracowanie regulaminu ubiegania się przez organizacje pozarządowe i nieformalne grupy młodzieżowe o dofinansowanie własnych inicjatyw.

2. Przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o dofinansowanie (karta inicjatywy młodzieżowej) oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie osób w wieku 13-23 lat.

3. Przeprowadzenie konkursu na mikrodotację w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert i wybór realizatorów przez zespół oceniający.

4. Ogłoszenie na stronie internetowej Oferenta i w mediach społecznościowych listy inicjatyw wraz z danymi realizatora, które otrzymały dofinansowanie.

5. Podpisanie umów na realizację projektów i wypłatę mikrodotacji w terminie umożliwiającym ich realizację.

6. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów i ich rozliczenie.

7. Przeprowadzenie na stronie internetowej Oferenta i w mediach społecznościowych promocję inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie.

8. Popularyzowanie na stronie internetowej Oferenta i w mediach społecznościowych idei aktywności społecznej i zaangażowania młodzieży w życie miasta.

9. Zapewnienie merytorycznej pomocy uczestnikom zadania, podczas realizacji inicjatywy.

10. Prowadzenie dla realizatorów młodzieżowych inicjatyw zajęć o charakterze edukacyjnym w tym m.in.:

a. minimum jedno szkolenie z zakresu realizacji inicjatywy wyjaśniający: zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady tworzenia sprawozdania

z realizacji inicjatywy, w tym rozliczenia finansowego,

b. minimum jedno szkolenie z zakresu idei współrządzenia i partycypacji młodych,

c. minimum jedno szkolenie z zakresu realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przeprowadzona akcja promująca inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie oraz akcja promująca ideę aktywności społecznej i zaangażowania młodzieży w życie miasta.

2. Poinformowanie potencjalnych uczestników o możliwości uczestnictwa w projekcie zaproszenie do udziału w Programie Miasto Młodych.

3. Dofinansowanie projektów inicjatyw młodzieżowych w kwocie co najmniej 70% wysokości środków publicznych planowanych na realizację zadania, przy założeniu że minimalna kwota mikrodotacji wynosi 1000,00 zł, maksymalna 3000,00 zł

4. Przeprowadzone 3 szkolenia dla realizatorów inicjatyw młodzieżowych.

Pozostałe warunki:

1. Oferent zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych przez młodzież w ramach zadania „Miasto Młodych” do 5 lat po zakończeniu projektu oraz okazania jej Zlecającemu.

2. Oferent zapewni, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany młodzieży co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

3. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego.

4. Zlecający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli Oferent w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie dostarczy tytułu prawnego (na okres realizacji zadania) do lokalu wskazanego w ofercie. W ww. sytuacji Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy.

5. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 lipca 2020 r. godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 16 - zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

4. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00 uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama