Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2020/2021, mającego na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
Nabór od 30.06.2020 do 05.08.2020 15:30
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 1,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach tego priorytetu:

 • wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w latach 2020/2021 wynosi 1.800,00 zł. W latach 2019/2020 na realizację podobnych zadań wydatkowano 1.350,00 zł, zaś w latach 2018/2019 - 1.800,00 zł.

RODZAJ ZADANIA:

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją priorytetu ogłoszonego w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”, tj. nauka i edukacja – wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.
 2. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.
 3. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
 4. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, uczniom liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie powiatu bytowskiego, (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl); 
  3. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90;
  5. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu;
 5. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w pkt. 4, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach (określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021) oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
 6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.
 7. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 4 stypendiów (z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy, a miesięczna rata stypendium dla jednego studenta wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 1.800,00 zł.
 8. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:
  1. prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,
  2. przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
  3. nabór i ocena formalna wniosków,
  4. zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,
  5. prowadzenie nadzoru administracyjnego,
  6. zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,
  7. wypłata stypendiów,
  8. rozliczenie Programu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.
 5. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.
 6. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 8. Dotacja zostanie przekazana na sfinansowanie tylko jednej oferty.
 9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 10. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 11. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.
 13. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:
  – wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
  ​– kserokopię uchwały potwierdzającej wybór nowych władz (potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta), w przypadku gdy w rejestrze KRS informacja ta nie została zaktualizowana
  – statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  – pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w kacie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.
 14. Oferty:
  - które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,
  - których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta, 
  - złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa), 
  - niezgodne z obowiązującym wzorem, 
  - złożone przez podmioty nieuprawnione,
  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 5 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama