Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza

Reklama
Nabór od 29.06.2020 do 21.07.2020 00:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 630 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy Miasta w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy”, Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej oraz Priorytet V Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością.

 

Celem działań objętych zadaniem konkursowym jest upowszechnianie wiedzy o Standardach dostępności dla m.st. Warszawy, w tym w szczególności o koncepcji projektowania uniwersalnego oraz podnoszenie kompetencji w ich praktycznym stosowaniu. Działania realizowane w ramach zadania konkursowego mają również na celu podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie realizacji obowiązków ustawowych związanych z zapewnianiem minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.

 

 1. Aktualizacja i redakcja dokumentu „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”- dokument przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017r.

Realizacja powinna zakładać poniżej określone działania:

 1. Aktualizacja dokumentu „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”- dokument przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017r.  w zakresie wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – do realizacji do 31 grudnia 2020 r.
 2. Uzyskanie akceptacji Pełnomocnika ds. dostępności projektu zaktualizowanego dokumentu pn. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.
 3. Redakcja i skład ostatecznej wersji w terminie do czerwca 2021 r. zaktualizowanego dokumentu pn. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”
 4. Opracowanie kart informacyjnych dotyczących wybranych kluczowych zagadnień zawierających wymagania i wytyczne, jakie powinny być spełnione aby obiekt / inwestycja mogła być uznana za zapewniającą dostępność (na podstawie i w zgodności ze „Standardami dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”- dokument przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017r. oraz innych odrębnych przepisów mających zastosowanie) – min. 10; do realizacji do 31 stycznia 2021r.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać przedstawione w ofercie:

w ofercie:

 1. liczba osób, które wzięły udział w opracowaniu dokumentu;
 2. liczba osób o ograniczonej mobilności i percepcji, które wzięły udział w przygotowaniu dokumentu;
 3. liczba kadry specjalistycznej/ekspertów zatrudnionej w celu realizacji zadania.

 

Oczekiwane rezultaty:

 1. zaktualizowanie dokumentu „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”- dokument przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017r.;
 2. opracowanie min 10 kart informacyjnych;

 

Adresaci:

 1. podmioty / instytucje publiczne;
 2. developerzy, architekci, projektanci, wykonawcy;
 3. administratorzy budynków/zarządcy nieruchomości;
 4. NGO.

 

 •  

- w odniesieniu do opracowania kart informacyjnych Zleceniobiorca musi uzyskać akceptację Pełnomocnika ds. dostępności listy zagadnień.

 

 1. Spotkania/debaty/warsztaty/webinaria dotyczące kształtowania dostępnej przestrzeni publicznej i budynków dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji w zgodzie ze Standardami dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego – realizacja w latach 2020-2022

Realizacja spotkań/debat/warsztatów/webinariów powinna zakładać poniżej określone

 •  
 1. Spotkania/debaty/warsztaty/webinaria, w tym cykle tematyczne służące nabyciu wiedzy w zakresie uwzględniania przy planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji zgodnie ze „Standardami dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.
 2. Warsztaty w zakresie oceny dostępności obiektów – teoria i praktyka.

 

W ofercie należy opisać ramowy harmonogram i zakres tematyczny spotkań/debat/warsztatów/webinariów.

 

Podczas realizacji wyżej wymienionych spotkań/debat/warsztatów/webinariów należy uwzględnić zagadnienia dotyczące miejsca i roli konsultacji z bezpośrednimi użytkownikami.

 

W związku z pandemią i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

- w 2020 r. Oferent zrealizuje warsztaty w trybie on-line;

- w 2021r. i 2022r. Oferent zrealizuje warsztaty w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem możliwości realizacji w trybie on-line w wypadku przedłużającej się pandemii.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać przedstawione w ofercie:

 1. liczba przeprowadzonych spotkań/debat/webinariów (grupy od min. 10);
 2. liczba przeprowadzonych warsztatów (on-line i stacjonarne)
 3. minimalna liczba uczestników warsztatów (on-line i stacjonarnych) – łącznie min. 150 osób;
 4. liczba godzin w ramach spotkań/debat;
 5. liczba godzin warsztatów w trybie on-line;
 6. liczba godzin warsztatów w trybie stacjonarnym;
 7. liczba osób, które wzięły udział w spotkaniach/debatach/webinariach, w podziale na adresatów;
 8. liczba kadry specjalistycznej zatrudnionej w celu realizacji zadania.

 

Oczekiwane rezultaty:

 1. nabycie wiedzy w zakresie uwzględniania potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji zgodnie ze „Standardami dostępności dla m.st. Warszawy” przy planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji;
 2. zwiększenie wiedzy o uwarunkowaniach implementacji koncepcji projektowania uniwersalnego w odniesieniu do „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”;
 3. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny dostępności obiektów;

 

 1. Adresaci z terenu m.st. Warszawy:
 1. pracownicy jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy;
 2. pracownicy Urzędu m.st. Warszawy;
 3. developerzy, architekci, projektanci, wykonawcy;
 4. NGO prowadzące działalność na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.

 

1.3. Kampania informacyjno – edukacyjna nt. wybranego zagadnienia / zagadnień dotyczących zapewniania dostępności z  „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”  - realizacja w latach 2020-2022

 

Kampania społeczna informacyjno – edukacyjna ma na celu zwiększenie świadomości istnienia wybranych barier w infrastrukturze miejskiej z jakim na co dzień stykają się osoby z niepełnosprawnością oraz potrzebie przeciwdziałania ich powstawaniu. Kampania powinna zakładać zwiększenie wiedzy na temat potrzeby zapewniania dostępności oraz możliwościach wdrażania zasad projektowania uniwersalnego, a także implementacji rozwiązań architektonicznych lub organizacyjnych zapewniających dostępność w nawiązaniu do dokumentu pn. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.

 

W ramach oferty konkursowej Oferent powinien przedstawić opis proponowanego zakresu tematycznego kampanii, zakładane produkty oraz przybliżony harmonogram realizacji.

 

Oczekiwany wskaźnik realizacji celu, które musi zostać przedstawiony w ofercie:

 1. liczba informacji o działaniach m.st. Warszawy w zakresie zapewniania dostępności;

 

Proponowany wskaźnik realizacji celu, który może zostać przedstawiony w ofercie:

 1. liczba wydarzeń informacyjno – edukacyjnych.

Dla działania 1.3 wymagane jest przedstawienie min. 3 wskaźników realizacji celu.

 

Oczekiwane rezultaty:

a) zwiększenie wiedzy o barierach architektonicznych i  informacyjnych z jakimi spotykają się osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji i potrzebie przeciwdziałania tworzenia nowych;

b) uzyskanie wiedzy o ograniczeniach doświadczanych przez osoby z różnymi ograniczeniami mobilności lub percepcji.

 

Adresaci:

a) developerzy, architekci, projektanci;

b) podmioty / instytucje publiczne;

c) administratorzy budynków/zarządcy nieruchomości;

d) NGO.

 

1.4 Organizacja szkoleń dla pracowników m.st. Warszawy  i miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących obowiązków zapewniania dostępności architektonicznej w świetle ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - realizacja w latach 2020- 2022

 

Celem działań będzie zdobycie wiedzy przez pracowników m.st. Warszawy na temat zapewniania dostępności architektonicznej w świetle ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w odniesieniu do „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.

 

Oferent przedstawi Zleceniodawcy do zaakceptowania harmonogram (plan) z opisem tematów poruszanych podczas szkoleń wraz z propozycją prelegentów (kwalifikacje).

 

Wymagania dotyczące realizacji działań :

- w I fazie mają zostać zrealizowane w formie zdalnej – realizacja w 2020r.:

 • minimum 4 webinaria, przeprowadzone na żywo a nagranie udostępnione pod linkiem dla wszystkich pracowników m.st. Warszawy przez cały okres realizacji zadania (w tym. min. 1 dotyczące ogólnych regulacji wynikających z ustawy oraz min. 2 dotyczące realizacji minimalnych wymagań dostępności architektonicznej).

- w II fazie organizacja szkoleń zdalnych – realizacja w 2020 i 2021r.

 • szkolenie grupowe zdalne dla min. 300 uczestników – pracowników m.st. Warszawy  (min. 4h, maksymalnie 20 osób w grupie);

- w III fazie – udostępnianie nagranych webinariów w fazie I dla wszystkich pracowników m.st. Warszawy - realizacja w 2021r. i 2022r.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie:

 1. liczba osób biorących udział w szkoleniach;
 2. liczba osób biorących udział w szkoleniach w podziale na szkolenie stacjonarne, on-line, webinaria,
 3. liczba prelegentów/ kadry specjalistycznej zatrudnionej w celu realizacji zadania.

Oczekiwane rezultaty:

 1. nabycie/zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązków zapewniania dostępności architektonicznej w świetle ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 2. zwiększenie wiedzy o „Standardach dostępności dla m.st. Warszawy”  

 

Adresaci:

 1. pracownicy Urzędu m.st. Warszawy;
 2. pracownicy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Uwagi:

 1. wymagane jest wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu
 2. rekrutacja na szkolenia grupowe prowadzona jest przez Oferenta w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. dostępności.

Dodatkowe oczekiwania/zastrzeżenia dotyczące realizacji zadania konkursowego (wszystkie poddziałania):

 1. realizacja debat / warsztatów/ webinariów odbywać się będzie w ścisłej współpracy i uzgodnieniach z Wydziałem Dostępności oraz Pełnomocnikiem ds. dostępności.
 2. wybrany podmiot zostanie zobowiązany/wybrane podmioty zostaną zobowiązane do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;
 3. m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie;
 4. wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania powinny zostać oznaczone logotypem Urzędu m.st. Warszawy – znakiem „Zakochaj się w Warszawie” oraz informacją o współfinansowaniu zadania publicznego przez m.st. Warszawę w postaci znaku promocyjnego oraz napisu „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa”. Logotyp, zamieszcza się zgodnie z zarządzeniem nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.).

 

Uwagi końcowe:

 1. Zadaniem muszą zostać objęte łącznie wszystkie wymienione poddziałania tj. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 2. Realizowane poddziałania w ramach zadania muszą zostać poddane ewaluacji zewnętrznej (początkowej, w trakcie realizacji zadania oraz końcowej). Koszty ewaluacji powinny być ujęte w kosztorysie i mogą w całości być finansowane z dotacji. Wyniki i rekomendacje muszą być ujęte w raporcie dotyczącym realizacji zadania, dołączonym do sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego.

W raporcie z ewaluacji musi być informacja o uczestnikach spotkań/debat z podziałem na wyszczególnione grupy adresatów przypisanych do zadań.

 1. W treści oferty (Cz. IV.4: „Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego”) należy określić Priorytet, Cel, Działanie i Poddziałanie „Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, w jakie wpisuje się opisane zadanie (Priorytet IV. Cel 4, Działanie 1 oraz Priorytet V cel 1działanie 3).
 2. W treści oferty (Cz. IV.5: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”) należy wskazać wskaźniki realizacji celu wymienione w Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, które odpowiadają opisanemu zadaniu. Oferent będzie zobligowany do zebrania i przedstawienia w sprawozdaniu za 2020r. z realizacji zadania publicznego wskaźników wskazanych w Programie, dotyczących realizowanego zadania.
 3. W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych, opisanych powyżej wskaźników i rezultatów.
 4. Zleceniodawca zapewni sale na przeprowadzenie spotkań/debat, z zastrzeżeniem znajomości terminów spotkań/debat z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. W ofercie należy opisać szczegółowe kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację zadania.
 6. Promocja wszystkich wydarzeń w mediach społecznościowych oraz debat i webinariów ogólnie dostępnych realizowanych w ramach zadania odbywać się będzie w pierwszej kolejności przez profil FB Warszawa Dostępna i będzie prowadzona przez Oferenta.
 7. Podczas realizacji zadania wymagane jest uwzględnienie i zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z minimalnymi wymaganiami dostępności określonymi w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zaleca się - w przypadku oferty wspólnej - aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich par­­­tnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały ścisłą współpracę partnerów przy realizacji działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama