Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 25.06.2020 do 16.07.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 373,75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie współfinansowane jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2019-2020 oraz budżetu Miasta Rzeszowa.

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Organizowanie i świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków:

1) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 (zwanego dalej Programem) w kwocie - 333 750 zł,

2) budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie - 40 000 zł (w zakresie finansowania wydatków, o których mowa w pkt VI, ust.1, lit. e) Ogłoszenia konkursowego.

Całkowity koszt dofinansowania: 373 750 zł.

III. Cel zadania:

1) Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 462) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

2) Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

4) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

IV. Opis zadania:

1. Adresaci:

Odbiorcami zadania są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami zadania są wyłącznie mieszkańcy Miasta Rzeszowa.

2. Dokumentacja wymagana w ramach realizacji zadania:

1) regulamin świadczenia usług asystenckich,

2) ewidencja czasu pracy asystentów osób niepełnosprawnych,

3) ewidencja osób niepełnosprawnych korzystających z usług asystenckich.

Oferent jest zobowiązany do prowadzenia ww. dokumentacji oraz przekazywania sprawozdawczości do MOPS w Rzeszowie w określonych przez Ośrodek zakresach, formach oraz terminach.

3. Oferent jest zobowiązany objąć usługami asystenta osoby z niepełnosprawnością, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

V. Zakres zadania:

  1. Usługi asystenta mają polegać na pomocy asystenta w:

1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

4) załatwieniu spraw urzędowych;

5) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

6) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

  1. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  2. Czas trwania usług asystenta:

1) możliwość realizacji usług asystenta przez 7 dni w tygodniu, ( w godz. 7:00 – 22:00), w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;

2) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

  1. Sposób realizacji usług asystenta:

1) usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w punkcie VII, ust. 1 Ogłoszenia konkursowego,

2) asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

5. Oferent umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, (spośród asystentów pozostających w dyspozycji oferenta), która będzie świadczyć usługi asystenta.

  1. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

7. Rekrutację uczestników zadania będzie prowadził realizator zadania na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, z zastrzeżeniem, że beneficjentami Programu mogą być osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

  1. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.

  2. Przewidywana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w okresie realizacji zadania tj. w 2020 r, wynosi 9 000 godzin.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.”, zgodnie z formularzem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35 -025 Rzeszów, sekretariat, w terminie do dnia 16 lipca 2020 r. - decyduje data złożenia/wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka.

Reklama