Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku

Reklama
Nabór od 29.06.2020 do 21.07.2020 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku.

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. 2020 poz. 1057/.

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

1. Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

2. Programy samopomocowe osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

3. Programy służące profilaktyce, promocji zdrowia i wczesnej wykrywalności chorób, w tym dotyczące zdrowia psychicznego.

4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, określona jest w budżecie miasta w Dziale  - 851 Ochrona Zdrowia; Rozdział 85195 – Pozostała Działalność; § 2820 – dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  i wynosi:

 

                                   120.000 zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych )

 

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. 2020.1057/

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./

c) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. 2018 poz. 2057/

d) Uchwały Nr 189/XVII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok)

e) Uchwały Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia  18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

3. Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego w sferze ochrony zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.2020.1057/). Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta, z zastrzeżeniem, że prowadzą statutową działalność w zakresie ochrony zdrowia.

4. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki określone w regulaminie konkursu.

5. Za wkład własny oferenta uznaje się: własne środki finansowe i wkład osobowy (nieodpłatna, dobrowolna praca, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji). Nie uznaje się kosztów rzeczowych jako wkładu własnego.

6. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 85 % całości zadania.

7. Środki finansowe pozyskane z jednostek podległych miastu Łomża lub innych działów budżetu miasta Łomża nie mogą stanowić własnego wkładu finansowego przeznaczonego na realizację danego zadania.

8. Wkład osobowy nie może przekroczyć 1,5 % wnioskowanej kwoty dotacji.

9. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości:

a) maksymalnie 30 zł za godzinę w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych;

b) maksymalnie 100 zł za godzinę w przypadku prac ekspertów i specjalistów. W przypadku przyjęcia wyższych stawek niż 100 zł/godz. (w ofercie w pkt.IV.12. "Wycena wkładu osobowego") oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.

10. Na każdy rodzaj zadania podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą i polityczną; koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe osób niezaangażowanych w zadanie, ubezpieczenia; utrzymanie i wyposażenie biura, podatki, cła, opłaty skarbowe; na pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji; opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów; prace budowlane; na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

12. Koszty realizacji zadania, które mogą być finansowane z dotacji.

a) koszty merytoryczne – koszty bezpośrednie realizacji zadania (np. wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania: rehabilitanta, lekarza, pielęgniarki, opiekuna osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, wykładowców, trenerów, wychowawców itp. oraz wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby realizacji zadania; w przypadku uczestniczenia adresatów zadania w formach wyjazdowych takich jak m.in.: szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wypoczynek: koszty zakwaterowania, noclegu, wyżywienie, transportu i ubezpieczenia ; usługi poligraficzne, medyczne; zakup materiałów szkoleniowych, zakup sprzętu do przeprowadzenia terapii, zakup materiałów medycznych niezbędnych do realizacji zadania oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć: koszty wynajmu sal; zakup odzieży, żywności; koszty promocji zadania, itp.);

b) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne niezbędne do realizacji zadania – nie mogą przekroczyć 15 % dotacji (np.: zakup materiałów biurowych, abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, czynsz, CO, opłaty za przelewy bankowe, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania; koordynacja zadania, obsługa księgowa i administracyjna zadania; koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w obsługę zadania).

13. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

14. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

15. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

16. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

17. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie części IV pkt 5  "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" /"Zakładane rezultaty zadania publicznego" ; „Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)"; "Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika".

18. Ostateczną decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

19. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020.1057)

20. Rezultaty uznaje się za osiągnięte jeżeli nie nastąpiło ich zmniejszenie o więcej niż 10 % w stosunku do zakładanych. W innym przypadku wymaga to aneksu do umowy. Odstępstwa od planowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

21. W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów w ramach działania- w wysokości nie większej niż 20 %.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2020 roku.

2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży.

3. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) i ) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. 2018 poz. 2057/

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

5. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy:

a) Oferent zobligowany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania otwartego konkursu ofert, przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów i zweryfikowany opis realizacji zadania; kosztorys wraz z częścią opisową zadania stanowi załącznik do umowy.

b) Oferent może wycofać ofertę, powiadamiając pisemnie o tym Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert.

6. Prezydent Miasta Łomża może odmówić Oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia jednego faktu:

a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę według wzoru określonego w załączniku do  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. 2018 poz. 2057/wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2020 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 w kopercie z opisem:

 

                                                           Urząd Miejski w Łomży

                                               18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14

                        "KONKURS – OCHRONA ZDROWIA 2020 ROK. Rodzaj zadania Nr ........"

 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2020 r. do godz. 15.30, należy przesłać (wygenerować automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu), bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

3. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

 

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 189/XVII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie, zgodnie z § 11 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 189/XVII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

3. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 14.07.2020 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Polna 16, (pok nr 7), 18-400 Łomża.

4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

5. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

6. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na innych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie.

7. Oferty muszą zawierać oświadczenia od 1 – 7 zawarte we wzorze oferty.

8. Oferty, w których wysokość wymaganego wkładu własnego finansowego przekracza 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

9. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 1,5 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

10. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

11. Oferty, w których koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, tj. koszty pośrednie realizacji danego zadania przekraczają 15 % dotacji – podlegają odrzuceniu.

12. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

13. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych.

 

14. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

d) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę brana będzie: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w sferze zadań z Ochrony Zdrowia.

 

VII. WYNIKI KONKURSU

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.um.lomza.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2020, poz. 1057/. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. 2019. 869 ze zm./.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama