Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II konkurs ofert: Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 24.06.2020 do 17.07.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 431 w Lublinie, tel. 81 441 67 84.
Łączny budżet 46,6 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2020.

Rodzajem zadania publicznego realizowanego w ramach konkursu jest wspieranie turystyki i krajoznawstwa

  1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim - 22 600 zł
  2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim - 12 000 zł
  3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne - 12 000 zł

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

Oferty należy umieścić w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS II –TURYSTYKA 2020 oraz dopisanym określeniem tytułu zadania konkursowego wyszczególnionego w ogłoszeniu konkursowym oraz opatrzyć pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego. Prawidłowo opisane oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a nie data nadania stempla pocztowego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie lub będzie nieprawidłowo opisana, nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Reklama