Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Reklama
Nabór od 26.06.2020 do 15.07.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (022) 60 122 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: andrzej.marciniak@mswia.gov.pl.
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Wydanie okolicznościowej publikacji z okazji przypadającej w 2020 r. piętnastej rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane z szeroko rozumianym procesem zmierzającym do wydania drukiem, w postaci publikacji, pracy zbiorowej przygotowanej pod redakcją zespołu redakcyjnego, o którym mowa w pkt X ust. 1, ukazującej w sposób przekrojowy wpływ uchwalenia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. na mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.

Zakres tematyczny publikacji powinien mieć na celu propagowanie wiedzy o mniejszościach poprzez poszerzenie i upowszechnienie wiedzy czytelnika o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony i rozwoju języka regionalnego, w okresie ostatnich piętnastu lat, tj. od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy i jej wpływie na funkcjonowanie mniejszości. Zakłada się, że efektem realizacji zadania będzie praca zbiorowa prezentująca poglądy możliwie szerokiego grona autorów na znaczenie ustawy dla realizacji praw mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Reklama