Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

2. Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej streetworking (zad. 2.17)

Reklama
Nabór od 26.06.2020 do 08.07.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

 

Zadanie konkursowe realizują cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób
i uzależnień”.

Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska
Cele operacyjne: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”. III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”.

Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego”.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

2.17/3.2.2 (A)

Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking.

50 000,00

od sierpnia 2020 r.

(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

Osoby bezdomne

Wymagania dotyczące realizacji zadania 2.17:

Zakres zadania:
1) rozpoznanie i monitorowanie środowiska osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych;
2) ścisła współpraca ze służbami mundurowymi, służbą zdrowia, MOPR w Gdańsku oraz placówkami dla osób bezdomnych i Pogotowiem Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych;
3) zwiększenie dostępności pomocy skierowanej do osób nadużywających alkoholu;
4) zwiększenie poziomu wiedzy u osób nadużywających alkoholu o możliwościach skorzystania z pomocy;
5) zmniejszenie ryzyka śmierci osób będących pod wpływem alkoholu;
6) wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w gdańskim systemie wsparcia;
7) zwiększenie możliwości monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w środowisku;
8) towarzyszenie osobom w drodze do placówek leczniczych i placówek dla bezdomnych;
9) dokumentowanie każdego kontaktu z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu – karta kontaktu pozwalająca zidentyfikować osobę.

Wymagania kadrowe:
1) zabezpieczenie odpowiedniej liczby streetworkerów, w wymiarze średniomiesięcznym min. 160 godz./m-c,
2) pracownicy powinni posiadać doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu, a także predyspozycje psychiczne i fizyczne odpowiednie dla pracy w terenie; godziny pracy powinny być dostostosowane do potrzeb zdiagnozowanych
w trakcie trwania projektu (w tym godziny popołudniowe i nocne).
 

Wymagana dodatkowa dokumentacja:

  1. wzór karty kontaktu.

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama