Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II otwarty konkurs ofert 2020 na przygotowanie i realizację zadań publicznych

Reklama
Nabór od 25.06.2020 do 20.07.2020 15:00
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Łączny budżet 139 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił II otwarty konkurs ofert 2020 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:

1) promowania i organizowania wolontariatu,
2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) organizacji zajęć dla dzieci autystycznych,
4) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
5) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dębickiego
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

1) Organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących wolontariat. 

2) Organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym organizacja zajęć dla dzieci autystycznych. 

3) Organizacja imprez kulturalnych, festynów dla mieszkańców powiatu dębickiego.

4) Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

5) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dębickiego.

6) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2020/2021. 

7) Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno–wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2020/2021.

8) Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją: II Otwarty Konkurs Ofert 2020 r. oraz nazwą oferenta, numerem i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dębicy, a nie data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane. 

Każde zadanie powinno być składane jako odrębna oferta.

Reklama