Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 25.06.2020 do 30.09.2020 23:59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Niepełnosprawni
Starostwo Powiatowe w Słupsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu Słupskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2020 roku zadania publicznego
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.)
1.Rodzaj zadania:
1.1.Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
1.2.Organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
1.3.Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku wynosi 50.000,00 zł.
3.Zasady przyznawania dotacji:
3.1.Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
3.2.Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe                         oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania                            z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3.3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ramowych wzorów ofert, umów i sprawozdań. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora „WITKAC”. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 20.
3.4.Do PZO należy dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej:
3.4.1.aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych;
3.4.2.kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa
w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3.4.3.pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku,                             gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie                                z rejestrem;
3.4.4.oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.
3.5.Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
3.6.Złożone oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków, niezłożenie PZO lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.
3.7.Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każde PZO z oferty w odrębnej, zamkniętej kopercie. Wymagane załączniki określone w pkt 3.4. należy złożyć do jednej z ofert, a w pozostałych zamieścić informację o ich umieszczeniu.
3.8.Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
3.8.1.brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
3.8.2.złożenia podpisu pod załącznikami do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
3.8.3.poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
3.8.4.dostarczenia pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji oraz oświadczenia o nieposiadaniu zobowiązań wobec PFRON.
3.9.Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, odpowiedzialny za organizację konkursu, poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3.10.Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjętego uchwałą nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2019 r., poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3.11.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3.12.W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania.
3.13.Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
3.13.1.pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3.13.2.budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3.13.3.udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
3.13.4.działalność polityczną lub religijną,
3.13.5.zakup napojów alkoholowych,
3.13.6.rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
3.13.7.odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
3.13.8.koszty kar i grzywien,
3.13.9.koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych interesie
      publicznym).
3.14.Przewodniczący Komisji Konkursowej wyniki prac Komisji przedstawia Zarządowi, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
3.15.Decyzja Zarządu jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.
3.16.Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
3.17.Zarząd Powiatu Słupskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3.18.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie 10 – procentowych przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami.
3.19.Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane na to zadanie. Niewykorzystywane przychody oferent zobowiązany jest zwrócić na zasadach określonych w umowie.
3.20.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie sposobu
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty realizowanego zadania. Wszelkie zmiany powinny być zgłoszone przez oferenta w formie pisemnej i wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest do przedstawienia zaktualizowanych działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach otrzymanej dotacji wymaga pisemnej zgody. Wówczas Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na ich wprowadzenie.
4.Terminy i warunki realizacji zadania:
4.1.Zadanie winno rozpocząć się nie wcześniej niż przed 1 sierpnia 2020 r.  
– w przypadku pierwszego terminu składania ofert, w przypadku trybu ciągłego – nie wcześniej niż 30 dni od złożenia oferty. Wydatki ze środków dotacji nie mogą być poniesione przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
4.2.Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4.3.Zadanie powinno mieć charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą niepełnosprawni mieszkańcy co najmniej dwóch gmin powiatu słupskiego.
4.4.Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie powiatu słupskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza powiatem słupskim.
4.5.Koszty osobowe związane z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu nie mogą przekroczyć 80% wnioskowanej dotacji.
4.6.Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania
w wersji elektronicznej za pomocą systemu naboru wniosków „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 20 w formie papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą merytoryczne wykonanie zadania,  w terminie określonym w umowie.
4.7.Cele zadania publicznego:
4.7.1.Pobudzenie aktywności i wzmocnienie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.
4.8.Oczekiwane rezultaty:
4.8.1.Zorganizowanie działań (wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, usług społecznych) kierowanych do osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną,
4.8.2.Wysoka jakość merytoryczna zorganizowanego wydarzenia/usługi.
4.8.3.Zwiększenie dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych.
4.8.4.Efektywna promocja zadania, w tym w środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych (radio, Facebook, prasa, strona internetowa, itp.)
5.Termin składania ofert.
5.1.Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl.
5.2.Pierwszy termin składania ofert – 16 lipca 2020 r., do godz. 23.59; po tym terminie oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym do wyczerpania środków, przy czym ostatni termin składania ofert – to 30 września 2020 roku. Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy – w przypadku pierwszego terminu składania ofert przesłać lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 20, do 20 lipca 2020 roku, do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia). W przypadku trybu ciągłego wydruk PZO należy przesłać lub dostarczyć do PCPR najpóźniej  w ciągu dwóch dni roboczych po złożeniu oferty przez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia).
6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
6.1.Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odpowiedzialny za organizację konkursu dokonuje weryfikacji formalnej oferty w oparciu o Kartę Oceny Formalnej, stanowiącą załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie.
6.2.Oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie.  
6.3.W przypadku, gdy oferta nie spełnia kryterium określonego w punktach I i II
Karty Oceny Merytorycznej Komisja opiniuje tę ofertę negatywnie.
6.4.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
6.5.Zlecający zadanie dokona wyboru ofert w terminie do 30 dni od upływu terminów składania ofert, określonych w niniejszym ogłoszeniu.
6.6.Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl.
7.Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku ogłaszanego konkursu
i w roku poprzednim oraz wysokość dotacji przekazana na realizację zadań:
7.1.w 2020 roku: nie realizowano;
7.2.w 2019 roku: „XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli”– 5.342,14 zł; „III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” – 7.954,14 zł; „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” – 7.384,25 zł.
8.Informacji udziela: Iwona Gerula – referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, pokój 4, tel. 59 848 10 98.
9.Od decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
10. Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama