Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2020 r. od lipca

Reklama
Nabór od 28.07.2020 do 31.10.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 zł;
2)  zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3)  w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji (max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:

  1. kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru ofert w konkursach;
  2. kiedy termin realizacji projektu przypada na I kwartał, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów. Oferty składane w terminie trwania procedury  konkursowej na zadania, których termin realizacji określono na II, III i IV kwartał roku mogą być  uznane za niecelowe, a Zarząd Województwa podejmuje decyzję w tej sprawie w formie uchwały.

Uznanie bądź brak uznania celowości realizacji zadania leży w kompetencji Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki. Decyzję o przyznaniu dotacji, bądź odmowie jej przyznania podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały

UWAGA!
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.

Zadanie powinno być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Należy przysłać papierową wersję oferty wydrukowanej z generatora ofert wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama