Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 18.06.2020 do 10.07.2020 15:30
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Nazwa zadania:

Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Rodzaj zadania:

Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji.

3. Celem zadania jest:

1) Stworzenie warunków bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzież objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina podczas wakacji, w tym wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.

2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych;

3) Wskazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zadanie publiczne pozostające w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, (cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych).

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

a) Wdrożenia działań z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.

b) Bieżącej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie rekrutacji uczestników do placówek wsparcia dziennego.

c) Realizacji działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.

d) Popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

e) Korekcji zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb.

f) Podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

g) Wskazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

oraz poniższymi zasadami:

  • Złożenia sprawozdania ze zrealizowanych działań na rzecz poszczególnych uczestników (w tym  wykaz listy obecności uczestników wsparcia dziennego w poszczególnych dniach realizacji zadania) w czasie realizacji zadania publicznego, z podziałem na każdy dzień wraz z wyszczególnieniem liczby zrealizowanych działań, godzin, zorganizowanych zajęć i warsztatów oraz wykupionych ciepłych posiłków

  • Zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego obecnego uczestnika w poszczególnych dniach realizacji zadania.

  • Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać zapisu ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

  • W przypadku, gdy podczas wypoczynku uczestnik ulegnie wypadkowi, organizator zobowiązany jest powiadomić Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 
300 000,00 zł (słownie złotych brutto: trzysta tysięcy złotych 00/100). Środki przyznane w formie dotacji w roku 2020  muszą zostać wykorzystane do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Miasto zastrzega sobie maksymalną wysokość dofinansowania dla jednego uczestnika w formie stawki dziennej w wysokości do:

- 30,00 zł na dziecko (weryfikacja obecności uczestnika na podstawie listy obecności, w każdym dniu realizacji zadania).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku. Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama