Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich”

Reklama
Nabór od 17.06.2020 do 10.07.2020 15:30
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.

1. Nazwa zdania:

„Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich”

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań wspierających proces szkolenia sportowców otrzymujących stypendia olimpijskie.

3. Cel zadania:

Celem zadanie jest wspieranie procesu szkolenia sportowego zawodników którzy za osiągnięcia sportowe pobierają stypendium olimpijskie, paraolimpijskie i stypendium dla osób głuchych  od Gminy Miasto Szczecin, a także promocja Miasta Szczecin poprzez udział w zawodach na arenach międzynarodowych.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym  Szczecin – miasto wysokiej jakości życia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ostateczna kwota przeznaczona na realizację tego zadania może ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe, a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku. Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama