Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 17.06.2020 do 17.07.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim.

W ramach priorytetu "Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne" zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne: 

1) wspieranie działań instytucjonalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, poprzez:

  • wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie wdrożenie strategii cyfrowej, automatyzacja obsługi fundraisingu, zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji;

2) wspieranie działań infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, w tym:

  • uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych, 

  • wykonanie remontów w siedzibie organizacji/podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie promocji i wsparcia wolontariatu w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej: 

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama