Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych - II edycja

Reklama
Nabór od 08.06.2020 do 03.07.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego - II edycja.

W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne: 

a) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, 

b) działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną. 

Przedsięwzięcia dotyczące zadania konkursowego obejmować mogą w szczególności: 

1) organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących: podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku, 

2) organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających poziom: poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz tolerancji i wzajemnego szacunku, 

3) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego, 

4) organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu: podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowania tolerancji i wzajemnego szacunku, 

5) organizowanie konkursów związanych z propagowaniem tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowaniem tolerancji i wzajemnego szacunku, 

6) organizacja seminariów dotyczących problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego, 

7) organizacja wizyt studyjnych promujących podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz promowanie tolerancji i wzajemnego szacunku.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej: 

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama