Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2020
Nabór od 08.06.2020 do 30.06.2020 15:29
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 33 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2020.

OGŁOSZENIE

 

      Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXII/114/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2020:

 

Rodzaj zadania:

Zadanie nr 1/III/uos/2020

- Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym tworzenie warunków organizacyjno-treningowych zawodników tenisa stołowego, w szczególności poprzez doposażenie klubu w sprzęt sportowy wykorzystywany do realizacji programu szkoleniowego

kwota dotacji: 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

 

Zadanie nr 2/III/uos/2020

- Udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossów i rajdów enduro

kwota dotacji: 13.000 zł /słownie: trzynaście tysięcy złotych/

 

Łączna kwota dotacji: 33.000 zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych/

 

 

1. Ofertę - wniosek o dotację na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2057), należy złożyć do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15:29:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty-wniosku oraz ofertę-wniosek należy wydrukować. Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w specyfikacji konkursowej niniejszego zadania, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój nr 119 lub przekazana korespondencyjnie na wskazany adres do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.30 (obowiązuje data wpływu oferty-wniosku do urzędu) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z opisem: nazwa oferenta, jego dane adresowe, nazwa i nr zadania.

3. Oferta-wniosek złożona za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji oferty-wniosku oraz potwierdzenia jej złożenia w ww. terminie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie - nie będzie rozpatrywana.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty-wniosku uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferta-wniosek poświadczona potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będzie rozpatrywana.

5. Szczegółowy opis poszczególnego zadania z zakresu rozwoju  sportu  przez  Gminę  Miejską  Ostróda,  wysokość  środków  przeznaczonych na jego realizację, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji zadań objętych konkursem oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, zawarte są w specyfikacji zadań, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, a także zostały udostępnione:

  1. na tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24

  2. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

    https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/920/konkursy-ofert-na-2020-rok.html

     (zakładka=> organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)

    3) stronie internetowej Gminy Miejskiej Ostróda

    http://www.ostroda.pl/

(zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

6. W trakcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu do 10% wartości udzielonej dotacji. Zmiany powyżej 10% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.

7. Otwarcie  ofert - wniosków  nastąpi  w  dniu  01.07.2020  r. w  sali nr  211 Urzędu  Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (godz. 9.00).

 

Wzór oferty - wniosku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacja konkursowa realizacji każdego zadania, dostępna jest ponadto w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 118, w godz. 7.30-15.30, tel. 89 642 94 45.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
przez Gminę Miejską Ostróda

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24.;
tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- członkom Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty;

- realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1, lit. b RODO); w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.                                   

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta.                                        

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 3 celów, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia  i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną  usunięte lub zarchiwizowane.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                                             

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

10) Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Państwa sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Ostróda, dnia 5 czerwca 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama