Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim

Reklama
Nabór od 29.05.2020 do 22.06.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim.

1.          Celem zadania jest:

1)      integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z Powstańcami Warszawskimi;

2)      wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla żołnierzy – kombatantów walczących w Powstaniu Warszawskim;

3)      uczczenie pamięci i oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim;

4)      upamiętnienie miejsc historycznych walk w Powstaniu Warszawskim;

5)      upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w Powstaniu Warszawskim.

2.          Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1)      realizacje programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących upamiętnienia dokonań ludności cywilnej i żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym m.in. organizację „żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z żołnierzami walczącymi w Powstaniu Warszawskim, w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z ich bohaterskimi walkami;

2)      organizacje i udzielanie kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież (w szczególności uczniów klas mundurowych i harcerzy);

3)      zapewnienie transportu kombatantom na spotkania, na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

4)      opiekę nad grobami poległych żołnierzy Powstania, w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów;

5)      składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach Powstańców Warszawskich;

6)      przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat Powstania Warszawskiego;

3.            Warunki realizacji zadania:

1)      w części III pkt 3 oferty syntetyczny opis zadania należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania, w tym:

a)      wskazanie potrzeby realizacji zadania i zakresu planowanych do realizacji przedsięwzięć, określenie celu zadania,

b)      planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji zadania,

c)      przeprowadzenie analizy ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami;

2)      obowiązkowy wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do niniejszego  ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 10/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3)      obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

4)      złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII oferty);

5)      niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 2 - 4, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

6)      suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

7)      osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

8)      pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 10/2020/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia

4.          Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1)      posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2)      prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

5.          Termin realizacji zadań od 18 lipca do 31 grudnia 2020 r.

6.          Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie mieścił się w terminie wskazanym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7.          Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2.000.000,00 zł.

8.          W 2019 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł

9.          W 2020 r.  zadanie nie było realizowane.

10.          Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 r.

11.          Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12.          Termin dokonania wyboru ofert do dnia 3 lipca 2020 r.

13.          Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 10/2020/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 22 czerwca 2020 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama