Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: Przez sport do wojska

Reklama
Nabór od 29.05.2020 do 10.07.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowe
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska.

1.      Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

1)        podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska;

2)        poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych;

3)        podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym;

4)        popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym;

5)        promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji pozarządowych;

6)        popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.

2.        Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

1)        zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia);

2)        programów i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);

3)        obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.

3.      Warunki realizacji zadania:

1)      w części III pkt 3 oferty syntetyczny opis zadania należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania, w tym:

a)      wskazanie potrzeby realizacji zadania i zakresu planowanych do realizacji przedsięwzięć, określenie celu zadania,

b)      planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji zadania,

c)      przeprowadzenie analizy ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami;

2)      obowiązkowy wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do niniejszego  ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 09/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3)      obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

4)      złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII oferty);

5)      niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 2 - 4, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

6)      suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

7)      osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

8)      pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 09/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

4.      Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

a)    posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjno-sportowym,

b)   prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

5.      Termin realizacji zadań: od 15.08.2020 r. do 31.12.2020 r.,

6.      Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym w pkt 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7.      Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł.

8.      W 2019 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości ok. 1 000.000,00 zł.

9.      W 2020 r. zadanie nie było realizowane.

10.  Oferty należy składać do dnia: 10.07.2020 r.

11.  Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12.  Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.07.2020 r.

13.  Oferty należy składać wyłącznie wg wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT 
NR 09/2020/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 10 lipca 2020 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama