Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: I Ty możesz służyć Ojczyźnie

Reklama
Nabór od 29.05.2020 do 22.06.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.

1. Cele zadań konkursowych:

1) zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych;

2) wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności;

3) tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń, warsztatów o charakterze proobronnym;

4) kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowego, samoobrony, pierwszej pomocy itp.);

2) organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa, mitingi, spartakiady itp.);

3) organizację i przeprowadzenie obozów sportowo-obronnych.

3. Warunki realizacji zadania:

1) w części III pkt 3 oferty syntetyczny opis zadania należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania, w tym:

a) wskazanie potrzeby realizacji zadania i zakresu planowanych do realizacji przedsięwzięć, określenie celu zadania,

b) planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji zadania,

c) przeprowadzenie analizy ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami;

2) obowiązkowy wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 08/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

4) złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII oferty);

5) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 2 - 4, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

6) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

7) osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

8) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 08/2020/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia.

4. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2) prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

5. *Termin realizacji zadań* od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

6. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie mieścił się w terminie wskazanym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 3 000 000,00 zł.

8. W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł.

9. W 2020 r. zadanie nie było realizowane

10. Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 r.

11. Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12. Termin dokonania wyboru ofert do dnia 14 lipca 2020 r.

13. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

14. Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 13 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT
NR 08/2020/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 22 czerwca 2020 r., do godziny 16.15.

Reklama