Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Pomoc dla osób zagrożonych bezradnością, aktywizacja osób starszych

Reklama
Nabór od 28.05.2020 do 17.06.2020 23:59
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Łączny budżet 769,999 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
770 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań dotyczących środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2020 roku.

Ogłoszony 28 maja 2020 r. konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2020 roku.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: finansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością przy realizacji zadania; realizację zadań socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenie specjalistów wychowawców w ramach umów cywilnoprawnych; zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadania; wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu; zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym; zadania motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 17 czerwca 2020 r., w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).

Reklama