Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWM: Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Reklama
Nabór od 26.06.2020 do 30.09.2020 15:00
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Łączny budżet 40,891 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Niepełnosprawni
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłosiła konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 którego celem jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, opierająca się przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, mająca na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

Komunikat dot. zmiany w Regulaminie konkursu

Termin, od którego można składać wnioski 

od dnia 26.06.2020 r. 

Termin, do którego można składać wnioski 

do dnia 30.09.2020 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2021r. 

Miejsce składania wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? 

 Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
w tym:

·         JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

·         podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

·         urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

·         instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

·         jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);

·         PES zgodnie z definicją PES;

·         partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Typy projektu 

1.   Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami:

a)    diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

b)    wsparcie w ramach ZAZ i WTZ:

·     usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ,

·     wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ,

·     wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ,

c)      tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

d)    wsparcie w ramach CIS i KIS:

·  usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS,

·  tworzenie miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,

e)    usługi aktywnej integracji:

·       realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

–  działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

–  działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

–  praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

·       realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

–  prace społecznie użyteczne,

–  staże zawodowe, praktyki zawodowe,

–  subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

–  poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

–  kursy i szkolenia zawodowe,

–  zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

·       realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

·       realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

–  finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

–  skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

–  udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

–  udział w programach psychoterapii/programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

f)      oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Uwaga!

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji jest obowiązkowym elementem procesu wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w każdym projekcie realizowanym w Działaniu 9.1. Ponadto usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);

–         dla pozostałych projektów 90% (= 80% UE + 10% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO (wyliczonym na dzień 29.04.2020 r.) wynoszącym 4,4447 PLN to 40 891 240,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Pytania i odpowiedzi 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Reklama