Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

"Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących...

Reklama
"Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich"
Nabór od 29.05.2020 do 22.06.2020 23:59
Wydział Oświaty
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich." (w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży").

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), uchwały Rady Miasta Poznania nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu miasta na rok 2020, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 49/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE “Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w roku 2020

w następującym priorytecie publicznym: Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i  ferii zimowych.

Planowany wydatek w wysokości: 50 000,00 zł

UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące wakacji letnich!!!

Celem zadania: organizacja form wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich (zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanymi i obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia).

Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na
  ogłoszony tam konkurs.
 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 5. Za błąd formalny uznaje się:
 • niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 • złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników;

       6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, następujących błędów formalnych:

 1. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 2. złożenie oferty bez wymaganych załączników;

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty które je zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 15 lipca 2020 r., maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 4. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 5. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

            Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 15%.

       Inne warunki realizacji zadania:

 1. minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych,
 2. wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji,
 3. Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami
   oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w aktualizacji oferty.
  W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie,
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.

       Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 22 czerwca 2020 roku do godziny 23:59;
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy: dagmara_antczak@um.poznan.pl (w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl – to jest do dnia 25 czerwca 2020 roku do godziny 15:30).
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę mailową (decyduje godzina przekazania na skrzynkę mailową).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej, należy dostarczyć: pocztą, kurierem lub osobiście w Informacji Urzędu Miasta Poznania (Hol Główny) przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, która uniemożliwiła dostarczenie potwierdzenia osobiście.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 13 lipca 2020 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia.
 5. Kryteria szczegółowe wyboru ofertyznajdują się w załączniku pn. "Komunikat Otwartego Konkursu Ofert - wakacje letnie".

W przypadku rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu Prezydent Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama