Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWO: Działanie 8.2 Włączenie społeczne

Reklama
Nabór od 19.06.2020 do 26.06.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zapytania do IOK można składać za pomocą: - Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl - Faksu: 77 44 04 721 - Telefonu: 515 237 525, 571 490 904, 539 651 840, 77 54 16 212
Łączny budżet 3,353 mln PLN
Od 85% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór IV.

W konkursie do Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 19-26.06.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. euro.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,5442 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 2 – Projekt w całości skierowany jest do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie aktualizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia konkursu) znajdujące się w załączniku 5 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne do Regulaminu konkursu nie będzie brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej.

Z danych zawartych w dokumencie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim dostępnych na stronie www.ois.rops-opole.pl w dniu ogłoszenia konkursu wynika, iż żadna z gmin nie osiągnęła wysokiego wskaźnika ubóstwa, a tym samym żaden z projektów nie ma możliwości uzyskania punktów w ww. kryterium.

Punkty możliwe do uzyskania w ramach tego kryterium nie będą doliczane do łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna:

ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz

 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 19-26.06.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

 • Podmioty ekonomii społecznej,

 • Organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

b) poradnictwo prawne i obywatelskie[1],

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

d) kursy i szkolenia[2] umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,

e) pracę socjalną[3],

f) staże/praktyki[4],

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[5],

h) usługi trenera pracy,

i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy.

2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS[6], w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.),

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 176 z późn. zm.).

3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ poprzez:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) tworzenia nowych ZAZ.

4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ poprzez:

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ,

c) tworzenia nowych WTZ.

5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

Ważne!

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Uwaga!

1. Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci[7], za wyjątkiem projektów dedykowanych następującym osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym wsparcie w postaci „kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji” może być realizowane samodzielnie, tylko i wyłącznie jeśli projekt dedykowany będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a-c.

2. W ramach przedmiotowego naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO[8], w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

3. Beneficjent (niezależnie czy jest liderem, czy partnerem) może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

[1] Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.

[2] Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych–w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).

[3] Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania.

[4] Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

[5] Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami.

[6] Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.

[7] Osoby poniżej 18 roku życia.

[8] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. IZ w dniu ogłoszenia konkursu poda informację o aktualnym kursie w formie komunikatu na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi:

- 3 352 942,00 PLN, w tym:

 • 3 000 000,00 PLN środki EFS,

 • 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Reklama