Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 28.05.2020 do 17.06.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego:

Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

Komórka realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

250 000,00 złotych

Termin i czas realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 6 lipca 2020 roku i zakończy się 28 sierpnia 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie, określone przez Oferenta w drodze konkursu ofert, może być realizowane w dowolnej formie i miejscu, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniającymi najwyższy poziom jego realizacji.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2019 nie przeznaczyła środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

1. Warunki realizacji zadania objętego konkursem:

1) Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

2) Realizacja zadania obejmuje:

a) zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla min. 100 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym (do 24 r. ż) w dni robocze w okresie od 6.07.2020 r. do 28.08.2020 r. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków – system tygodniowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – 8 turnusów po 5 dni;

b) zabezpieczenie miejsca realizacji zadania;

c) przygotowanie planu wypoczynku i ramowego programu zajęć na każdy tydzień turnusu dostosowanego do grupy dzieci, uwzględniającego ich niepełnosprawności oraz wiek a także bogatego w zróżnicowaną ofertę animacji czasu oraz form aktywności, m.in. gry i zabawy ruchowe, aktywności na świeżym powietrzu, np.: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczno-ceramiczne, muzyczne, spacery przyrodnicze po Krakowie, zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, wycieczka do krakowskiego ZOO, kino letnie, zajęcia sportowe, spotkania z „superbohaterami”, itp.;

d) zorganizowanie transportu na terenie Gminy Miejskiej Kraków uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce odbywającego się wypoczynku w uprzednio określonych miejscach zbiórki wraz z powrotem z opieką w trakcie przejazdu;

e) zapewnienie 3 posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);

f) zabezpieczenie obsługi medycznej wypoczynku (ratownik medyczny);

g) w ramach realizacji zadania zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oraz opiekunów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami (w tym neurologicznymi lub ruchowymi);

h) zapewnienie niezbędnych środków ochrony wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni);

i) zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących gromadzenia się osób w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

2. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla min. 100 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami polegającego na animacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:

• Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami udziału w zorganizowanych zajęciach i warsztatach rekreacyjnych, zajęciach na świeżym powietrzu,

• Aktywizacja dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

• Umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci z różnymi schorzeniami,

• Zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie dzieci z niepełnosprawnościami,

• Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,

• Odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

• Zapewnienie bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

  1. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  2. Nie dopuszcza się złożenia przez jedną Organizację więcej niż jednej oferty.

6. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 250 000 złotych.

  1. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, świadczeń pieniężnych od odbiorców, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 3%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 97% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego niefinansowego w wysokości co najmniej 3% całkowitego kosztu zadania.

Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

8. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie może przekroczyć 30% oczekiwanej dotacji.

9. Dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

11. Nie dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania.

12. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

13. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sposób i termin składania ofert

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

  1. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A, pok. 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

  2. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 15:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama