Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności

Reklama
Nabór od 22.05.2020 do 15.06.2020 15:30
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności (2020 rok).

Rodzaj zadania

Zadanie obejmuje utrzymanie gotowości do wyposażenia lokali zastępczych oraz przygotowania warunków do okresowego zamieszkania w barakach lub namiotach przez poszkodowaną ludność, a w wypadku konieczności zapewnienia warunków bytowych dla poszkodowanej ludności - dostarczenie na wskazane miejsce sprzętu
kwatermistrzowskiego i organizację korzystania z niego przez poszkodowanych.

W wypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi zadanie polega na jak szybkim dotarciu na miejsce zdarzenia z pomocą rzeczową, przed medyczną i psychologiczną. Sprzęt kwatermistrzowski obejmuje łóżka turystyczne lub materace, śpiwory, koce, pościel dla każdego z poszkodowanych oraz na wypadek konieczności okresowego zamieszkania - namioty min. 4-osobowe. Pomoc rzeczowa obejmuje artykuły pierwszej potrzeby: środki opatrunkowe, środki czystości, żywność o wydłużonym okresie trwałości, nie
wymagającą przechowywania w warunkach chłodniczych, sprzęt gospodarstwa domowego, bieliznę osobistą, pościel. Przez pomoc przed medyczną i psychologiczną rozumie się skierowanie do osób poszkodowanych grupy ratowników medycznych przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy wraz z psychologiem.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dysponowanie, przez składającego ofertę pomieszczeniami magazynowymi z zasobami sprzętu kwatermistrzowskiego umożliwiającego jednorazowo wyposażenie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenie poszkodowanej ludności w ilości co najmniej 750 miejsc.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2020 r. o godz. 15.30.

Oferty można składać:
1) osobiście, w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, w godzinach od 7.30 do 15.30,

2) korespondencyjnie, na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs ofert 2020 - zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności”

Ofertę uznaje się za złożoną, jeśli wpłynęła do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie powyżej określonym . Ofertę należy złożyć wyłącznie w miejscach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta nie złożona we wskazanym wyżej terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Reklama