Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja projektów w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 26.05.2020 do 19.06.2020 23:59
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w ww. Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

Sfera/rodzaj zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

W bieżącym roku na realizację zadania określonego w Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021 Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę: 100.000,00 zł.

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2020) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Reklama