Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Granty na dopłaty do wynagrodzenia - dłuższy termin składania wniosków

Reklama
Nabór od 25.05.2020 do 07.07.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Bezdomni, Niepełnosprawni
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informujemy, że do 7 lipca 2020 roku wydłużamy termin składania wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Podmioty uprawnione, które nie zdążyły ze złożeniem wniosku o grant na dopłaty do wynagrodzeń mają na to jeszcze tydzień – do 7.07.2020 roku. Przypominamy, że wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka GRANTY-COVID-19), wypełnić i złożyć:

  • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP, podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

  • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: granty@rops.torun.pl).

Cel projektu:

Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020 r.

Oś priorytetowa:

RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie:

RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie:

RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

I. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gmin oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania, w celu zatrzymania ich odpływu.

II. WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Maksymalny okres dopłaty - 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec).

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (należy rozumieć zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także ich jednostki nieposiadające osobowości prawnej, działające w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego upoważnienia) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzące domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie danej jednostki,
  2. organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne), przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

UWAGA! Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty, które w ramach zawartego Partnerstwa we wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” otrzymają środki na wsparcie za pośrednictwem swoich organów prowadzących.

IV. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest **załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Termin składania wniosków: od 25.05.2020r. do 30.06.2020r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski ocenianie będą na bieżąco według kolejności wpływu.

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka GRANTY-COVID-19), wypełnić i złożyć:

  • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP epup.gov.pl podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

  • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: granty@rops.torun.pl).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

Reklama