Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

III nabór – projekt MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-KOM

Reklama
Nabór od 08.06.2020 do 25.06.2020 14:00
FRDL MISTiA
Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adresy mailowe: wojciech.bednarek@mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Organizacje pozarządowe, Bezdomni, Niepełnosprawni
Pozyskanie dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych na trzeci nabór odbędzie się w terminie od 8.06.2020 do 25.06.2020 r. do godz. 14:00.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa (wirus SARS-COV-2) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz mając na uwadze rekomendacje i zalecenia odpowiednich służb oraz władz, informujemy, iż zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw, a w szczególności organizacji spotkań, świadczenia usług doradztwa oraz przyjmowania wniosków i dokumentów.

Zmianie ulega forma składania formularzy tj. formularze prosimy składać podpisane w wersji elektronicznej (skan) na adresy mailowe: wojciech.bednarek@mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@mistia.org.pl.

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adresy mailowe: wojciech.bednarek@mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003

Oferta dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.

Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.

Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna

Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

Reklama