Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 26.05.2020 do 10.06.2020 23:59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Łączny budżet 10,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Rodzaje zadania:

Zapewnienie specjalistycznego wsparcia i 3 (trzech) miejsc noclegowych dla 1 (jednej) osoby dorosłej i 2 (dwójki) dzieci korzystających z ośrodka wsparcia, w tym matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość dotacji w roku 2020 r. – 10 800,00 zł.

Oferty należy składać (lub przesłać) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Za datę wpływu uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do PCPRiOZ.

Reklama