Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa nabór projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19

Reklama
Nabór od 21.05.2020 do 31.08.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 4,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Bezdomni, Kobiety
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej - wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

 1. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 2. schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,
 3. instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

 • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
 • przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Cel grantów

Granty mogą być wydatkowane na doposażenie ww. placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług około medycznych, zapewnienie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych ww. instytucjach, dostarczenie posiłków lub zakupów, czy zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Grantodawcy (21.05.2020 r.) Granty powierzane są do momentu wyczerpania puli środków, przeznaczonych na ten cel (4 500 000,00 zł).

Wysokość grantu

W zadaniu 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wysokość grantów uzależniona jest od liczby miejsc w domu pomocy społecznej i liczona jest – liczba miejsc x 1 475,00 PLN. Oznacza to następujący przelicznik wysokości grantu:

 • liczba miejsc w DPS powyżej 200 – maksymalna kwota 336 300,00 PLN dla jednostki,
 • od 150 do 199 miejsc – maksymalna kwota 274 350,00 PLN dla jednostki,
 • od 100 do 149 miejsc – maksymalna kwota 161 364,00 PLN dla jednostki,
 • od 50 do 99 miejsc – maksymalna kwota 107 800,00 PLN dla jednostki,
 • poniżej 49 miejsc – maksymalna kwota 64 140,00 PLN dla jednostki.

W zadaniu 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej - wysokość grantu może wynosić maksymalnie 52 500,00 PLN na jednostkę.

Jak ubiegać się o środki? 

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Po wypełnieniu formularza Wniosku należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”  lub przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.

Dodatkowe informacje

Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej:

www.rops.lubuskie.pl oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/. 

Projekt grantowy „EGIDA” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 - Usługi społeczne.

Realizacja ww. projektu wynika z zapisów art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 
 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694).

Reklama