Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizcja zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 21.05.2020 do 10.06.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku.

Cel konkursu

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego, które będzie realizowane w zakresie „Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku”.

Zlecenie w/w zadania, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze bezpieczeństwa publicznegona obszarze województwa śląskiego:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn.zm.),

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  4. spółdzielnie socjalne,

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1468 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać w terminie do 10 czerwca 2020 roku do godz. 15.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadania realizowanego od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku.

Reklama