Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Reklama
Nabór od 22.05.2020 do 12.06.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji skutków epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

1)  prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zapobieganie i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych, w tym minimalizacja zachowań agresywnych związanych z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanymi wprowadzonym stanem epidemii;

2)   prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, w tym minimalizowanie poczucia bezradności, zapobieganie zaburzeniom depresyjnym wywołanym izolacją społeczną oraz ograniczeniem możliwości zarobkowania związanymi z wprowadzonym stanem epidemii;

3)   wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grup ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami depresyjnymi i osób po próbach samobójczych, w tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia objawów zaburzeń psychicznych wynikających z wprowadzonego stanu epidemii;

4)   utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym, w tym nabycie umiejętności adaptowania się do nowej rzeczywistości wywołanej epidemią oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym wywołanym izolacją społeczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tematyka konkursu wynika z realizowanego przez Województwo Śląskie „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022”.

Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Mając na uwadze wprowadzone środki ostrożności związane z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 preferowane będą projekty regionalne, które zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom projektów.

Przewiduje się dotowanie projektów zgodnych z celami niniejszego konkursu oraz wpisującymi się w następujące typy przedsięwzięć:

1)  Organizacja kampanii społecznych, warsztatów, konferencji oraz działań edukacyjnych z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

2)  Prowadzenie telefonów zaufania, konsultacji ze specjalistami z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

3)  Tworzenie mobilnych aplikacji internetowych, internetowych portali i platform informacyjno-edukacyjnych.

4)  Upowszechnianie wiedzy dotyczącej tematyki konkursu poprzez opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych.

1)  Oferty i załączniki należy składać w formie pisemnej lub przez ePUAP w języku polskim 
w terminie do dnia 12.06.2020 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

2)  O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kompletne oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej ww. Urzędu przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (40-037) lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie (40-200) przy ul. Sobieskiego 7 lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (skrytka: /UMWSL/skrytka). 
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania oferty elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, zarówno oferta jak i każdy z wymaganych załączników wymagają odrębnych podpisów osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa od dnia podpisania umowy z Województwem Śląskim, maksymalnie do dnia 30.11.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.08.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert może zostać zmieniony, konkurs ofert może zostać odwołany lub może zostać przedłużony termin składania ofert.

Reklama