Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania...

Reklama
Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”
Nabór od 22.05.2020 do 12.06.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2020 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.

Celem przedmiotowego konkursu będą działania z zakresu:

Obszaru I – Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa wraz z następującymi celami ogólnymi:

  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,

  • Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Mając na uwadze wprowadzone środki ostrożności związane z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 preferowane będą projekty regionalne, które zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom projektów.

Przewiduje się dotowanie projektów zgodnych z celami niniejszego konkursu oraz wpisującymi się w następujące typy przedsięwzięć:

1) Organizacja kampanii społecznych, warsztatów, konferencji oraz działań edukacyjnych z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

2) Prowadzenie telefonów zaufania konsultacji ze specjalistami z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość;

3) Tworzenie mobilnych aplikacji internetowych, internetowych portali i platform informacyjno-edukacyjnych.

4) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej tematyki konkursu poprzez opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych.

1) Oferty i załączniki należy składać w formie papierowej lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP w języku polskim w terminie do dnia 12.06.2020 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

2) O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kompletne oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej ww. Urzędu przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (40-037) lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie (40-200) przy ul. Sobieskiego 7 lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (skrytka: /UMWSL/skrytka).

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania oferty elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, zarówno oferta jak i każdy z wymaganych załączników wymagają odrębnych podpisów osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa od dnia podpisania umowy z Województwem Śląskim, maksymalnie do dnia 30.11.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.08.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert może zostać zmieniony, konkurs ofert może zostać odwołany lub może zostać przedłużony termin składania ofert.

Reklama