Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSZ: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

Reklama
Nabór od 15.05.2020 do 05.06.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 430 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 80 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020".

Projekty zgłoszone w konkursie, realizując cel określony w ust. 1, powinny odnosić się
do następujących priorytetów:
a) Dziedzictwo buduje przyszłość - wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej - doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
b) Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
c) Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
d) Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
e) Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 - analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1.    Podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:
a)    fundacje;
b)    stowarzyszenia;
c)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
d)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
e)    spółdzielnie socjalne;
f)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

2.    niepubliczne szkoły wyższe; 

3.    jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: 
a)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
b)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 2019 r. 511 z późn. zm.);
c)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512  z późn. zm.) 

4.    publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);

5.    instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.). 

Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

  • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
    al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15 - 16.15

  • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Reklama