Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 20.05.2020 do 10.06.2020 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,091 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)  

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 20 maja 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej

I.    Rodzaj zadania:

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

1. Świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

 

II.    Wysokość dotacji na realizację zadania:
1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2 090 920,00 zł, w tym w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 522 730,00 zł, a w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku kwotę w wysokości 1 568 190,00 zł.
2.    W ramach realizacji zadania przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w ilości 87200 godzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości 6512 godzin.
3.    Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama