Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 (Fundusz Solidarnościowy)
Nabór od 20.05.2020 do 10.06.2020 15:30
Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 1,182 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Gmina Lublin, Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 (Fundusz Solidarnościowy).

 

Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2020 roku usług asystenta zgodnie z zasadami określonymi w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie w 2020 roku 36 000 godzin usług asystenta osobistego dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym (60%) oraz z umiarkowanym (40%) lub równoważnymi stopniami niepełnosprawności.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na rok 2020 przeznaczona jest kwota 1 182 000 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz 688 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.);

4) Uchwały nr 365/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (DZ. URZ. WOJ. LUB. z 2019 r. poz 5771);

5) Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6) Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz:

 1. nie zalegają z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;

 2. w stosunku, do których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne;

 3. posiadają niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe, aby prawidłowo zrealizować usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;

 4. znają zapisy Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

3. Dotacja przyznawana będzie w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego,
w rozumieniu art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy.

4. Umowy realizacji zadań publicznych zostaną zawarte z podmiotami, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów, nie mniej jednak niż 65, a wartość dotacji nie przekroczy kwoty przeznaczonej na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

5. W postępowaniu konkursowym istnieje możliwość wyboru jednej lub wielu ofert
w ramach kwoty przeznaczonej na realizację Programu.

6. Dopuszcza się możliwość negocjowania z Oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania publicznego oraz jego zakresu rzeczowego.

7. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości mniejszej niż przewidywała oferta konieczne będzie przy jej aktualizowaniu zachowanie proporcjonalnych wskaźników i rezultatów realizacji zadania.

8. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionymi Oferentami.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie będzie realizowane od dnia 22.06.2020 roku do dnia 22.12.2020 roku.

2. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty poniesione na wykonanie zadania w okresie jego realizacji.

3. Adresatami zadania będą wyłącznie mieszkańcy Lublina.

4. Podstawą realizacji zadania jest umowa o realizację zadania publicznego. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

5. Realizator usług wyłoniony w konkursie zostanie zobowiązany do wyodrębnienia rachunku bankowego dla środków Funduszu Solidarnościowego.

6. Podczas realizacji zadania Zleceniobiorca będzie prowadził dokumentację wymaganą Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w szczególności w formie: kart zgłoszenia do Programu, kart realizacji usług asystenckich, ewidencji biletów jednorazowych, zawierającej m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów.

7. W przypadku zawarcia umowy realizator usług może zostać wezwany do okazania zestawienia faktur i rachunków potwierdzających koszty realizacji zadania oraz comiesięcznych raportów liczby zrealizowanych godzin.

8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami zestawienia kosztów tj. działaniami i/lub kosztami w obrębie działania. Należy wówczas zachować zasadę, iż zwiększane działanie lub koszt zwiększy się nie więcej niż o 30%.

9. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów realizacji działań na koszty administracyjne.

V. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert.

1. Termin na złożenie ofert mija 10.06.2020 roku o godz. 15.30.

2. Oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy internetowej www.witkac.pl.

3. Po złożeniu oferty w platformie Witkac, należy ją podpisać i złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Osoby reprezentujące podmiot składając ofertę przez ESP muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

4. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

5. W przypadku odwołania stanu epidemii i/lub uchylenia zarządzenia nr 9/5/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, oferty można składać również osobiście w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin, pok. 106, w godzinach 7.30 – 15.30.

6. Wzór oferty stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Do oferty można dołączyć zgodną ze stanem prawnym i faktycznym kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Przy sporządzaniu kalkulacji przewidywanych kosztów zadania należy uwzględniać następujące zasady:

1) kwota dotacji przewiduje wykonanie 36 000 godzin świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (kwota 1 080 000 zł);

2) koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego;

3) koszt jednorazowych lub miesięcznych biletów komunikacji miejskiej dla asystentów podczas świadczenia usług objętych Programem nie przekroczy 200 zł miesięcznie

(w całkowitej kwocie dotacji przewidziane środki na ten cel to 96 000 zł);

4) koszt ubezpieczenia OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie przekroczy 150 zł rocznie (w całkowitej kwocie dotacji koszt ten stanowi kwotę 6 000 zł);

5) dokonując kalkulacji na jedną osobę niepełnosprawną należy uwzględnić maksymalnie 30 godzin miesięcznie usług asystenta osobistego ze środków Funduszu Solidarnościowego;

6) w przypadku wystąpienia wkładu własnego należy go opisać w części IV pkt 2 oferty;

7) osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie powinna ponosić odpłatności;

8) koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak: wynagrodzenia asystentów, koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowej lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenta, koszty ubezpieczeń OC i NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w maksymalnych wysokościach wskazanych powyżej;

9. wydatki ponoszone, przy realizacji Programu muszą być:

a) niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Programie;

b) oszczędne, racjonalne i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

c) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objętego konkursem;

d) odpowiednio udokumentowane;

e) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania publicznego.

10. Monitorowanie rezultatów będzie dokonywane w szczególności na podstawie: kart zgłoszenia osób niepełnosprawnych i ich aktualizacji, kart pracy asystentów lub innych dokumentów ewidencji czasu pracy realizatorów zadania.

11. Oferent obowiązkowo wypełnia część III, pkt 6 oferty, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

12. Zasady świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

1) usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone będą dla pełnoletnich osób ze znacznym (60% uczestników) i umiarkowanym (40% adresatów) stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo z orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych;

2) asystentem osoby niepełnosprawnej może być: osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem co najmniej średnim, z co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

3) pomoc asystenta będzie polegać na:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;

d) załatwieniu spraw urzędowych;

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

4) usługi będą świadczone zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych siedem dni w tygodniu w godzinach 7.00-22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny pracy asystentów mogą zostać zmienione;

5) z Funduszu Solidarnościowego finansowane będą usługi asystenta w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin miesięcznie na jednego beneficjenta;

6) asystent ma obowiązek uwzględnienia decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania;

7) pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 osoba niepełnosprawna;

8) w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”;

9) usługi będą realizowane na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na obszarze województwa lubelskiego.

VI. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert i termin dokonania wyboru ofert.

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

2. Zasady pracy komisji konkursowej oraz procedurę postępowania przy rozstrzyganiu otwartego konkursu ofert reguluje Uchwała nr 365/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w dniu 15.06.2020 roku, godz. 10.00.

4. Ocena formalna złożonej oferty rozstrzyga w szczególności czy:

 1. oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert;
 2. oferta złożona w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert;

 3. oferta została złożona przez uprawnionego Oferenta;

 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi Oferenta;

 5. oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;

 6. oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie;

 7. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu;

 8. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;

 9. oferta posiada wymagane w ogłoszeniu załączniki;

 10. oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

5. Etap oceny formalnej jest jawny dla Oferentów.

6. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie zamieszczony na stronie internetowej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin (www.eto.lublin.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin (www.bip.lublin.eu), w terminie do dnia 17.06.2020 roku.

7. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.

8. W przypadku wskazania przez komisję konkursową błędów lub braków formalnych i ich uzupełniania przez Oferenta, do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta uzupełniona w terminie wskazanym przez komisję. Oferta niespełniająca ww. wymogów podlega odrzuceniu.

9. Ocena merytoryczna ofert jest przeprowadzona w celu wyłonienia ofert najlepszych i rokujących prawidłową realizację zadania. Ocena merytoryczna jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów.

10. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

 

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta (od 0 do 25 pkt).

2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 40 pkt):

 1. wartość merytoryczna zadania (od 0 do 10 pkt),
 2. zasoby kadrowe przewidziane przy realizacji zadania (od 0 do 10 pkt),

 3. określenie grupy docelowej zadania i działań (od 0 do 10 pkt),

 4. przewidywane rezultaty realizacji zadania (od 0 do 10 pkt).

 

3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 pkt):

 1. zasadność wykazanych do realizacji projektu rodzajów kosztów (od 0 do 5 pkt),

 2. zasadność wysokości kosztów jednostkowych oraz całości kosztorysu (od 0 do 5 pkt),

 3. zastosowanie zasad Programu przy sporządzaniu kalkulacji kosztów (0 lub 5 pkt).

 

4) Planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 pkt):

 1. wkład rzeczowy (od 0 do 5 pkt),

 2. wkład osobowy (od 0 do 5 pkt).

 

5) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 pkt).

11. Oferta, która w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyska mniej niż 65 nie może zostać wskazana w rekomendacji do przyznania dotacji.

12. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 19.06.2020 roku.

13. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

W roku 2019 Gmina Lublin nie przekazała środków Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu. Rok 2020 jest pierwszym rokiem jego realizacji.

Informacje na temat konkursu udzielane są w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 30 83, adres mailowy: anna.boguszewska@lublin.eu.

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama