Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

European Culture of Solidarity Fund: Kultura w solidarności, solidarność w kulturze

Reklama
Nabór od 22.06.2020 do 14.07.2020 23:59
Europejska Fundacja Kultury
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 50 tys. EUR
Fundusz, utworzony przez Europejską Fundację Kultury, wspiera inicjatywy kulturalne podejmowane w trakcie trwania pandemii, których celem jest wzmocnienie solidarności Europejczyków oraz idei Europy jako wspólnej, otwartej dla obywateli przestrzeni.

European Culture of Solidarity Fund to program zainicjowany przez Europejską Fundację Kultury. Celem Funduszu jest dofinansowanie działań kulturalnych ukierunkowanych na wzmacnianie idei zjednoczonej Europy oraz wsparcie grup defaworyzowanych lub dyskryminowanych w różnych obszarach życia społecznego.

Kto może aplikować?
O grant mogą się ubiegać: osoby indywidualne, w tym freelancerzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa i firmy sektora kreatywnego i innych, o ile posiadają możliwość realizacji założeń programu. Partie polityczne nie są uprawnione do składania wniosków.

Wniosek można składać z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem, że spełnia on wymogi i odpowiada celom Programu.

Jakie działania mogą liczyć na wsparcie Funduszu?
O dofinansowanie mogą się ubiegać inicjatywy, które mają na celu:

  • pokazanie Europy jako miejsca otwartego dla Europejczyków w sytuacji nasilenia się decyzji podejmowanych wewnętrznie, na poziomie narodowym;
  • wyrażanie solidarności z ludźmi, ze społecznościami po drugiej stronie zamkniętych granic;
  • dzielenie się doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami, źródłami informacji, a nawet ideami i opowieściami związanymi z solidarnością w Europie. Dotyczy to szczególnie wszystkiego, co dzieje się poza informacyjnym mainstreamem;
  • podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich ponad granicami, w odpowiedzi na restrykcje związane z podróżami i społeczną izolacją;
  • znalezienie sposobu na utrzymywanie aktywnego życia kulturalnego i społecznego o zasięgu europejskim pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się;
  • przygotowanie gruntu pod ożywienie działań kulturalnych w Europie po zażegnaniu kryzysu związanego z pandemią;
  • opracowanie nowych metod pracy i współpracy w sektorze kultury, a także współpracy międzysektorowej, których rezultaty pomogą radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez kryzys.

Fundusz przewiduje finansowanie szerokiego zakresu działań, od zupełnie nowych inicjatyw po już istniejące, rozszerzające realizowane aktywności do poziomu europejskiego.

Szczególna uwaga zwracana będzie na projekty dotyczące lub składane przez grupy społecznie defaworyzowane i dyskryminowane (ze względu na pochodzenie etniczne, kulturowe, orientację seksualną, niepełnosprawność) oraz projekty z rejonów, które na co dzień mają bardzo ograniczony dostęp do życia kulturalnego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Granty można wykorzystać na: koszty materiałów, koszty biurowe, narzędzia współpracy i komunikacji online, koszty produkcji/ realizacji, ale także wynagrodzenia dla ekspertów i personelu.

Wysokość dofinansowania
Fundusz oferuje trzy rodzaje grantów:
1. 5 000–15 000 euro (5–10 nagrodzonych projektów);
2. 15 000–30 000 euro (2–3 nagrodzonych projektów);
3. 30 000–50 000 euro (1–2 nagrodzonych projektów).

Termin aplikowania od 22.06 do 14.07.2020 r. godz: 23:59 

W programie przewidziano kilka rund aplikacyjnych, w każdej z nich mają być przyznawane równe środki finansowe.

Reklama