Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Innowacje społeczne – wsparcie osób z ASD

Reklama
Nabór od 19.06.2020 do 31.07.2020 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl
Łączny budżet 1,7 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”. Jego celem jest wsparcie studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) studiujących na polskich uczelniach. Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Analizy przeprowadzone przez autorów innowacji wskazują, że zakres wsparcia neuronietypowych studentów na uczelniach jest zróżnicowany. Nawet jednak przy dość bogatym wachlarzu form wsparcia, osoby z ASD w niewielkim stopniu korzystają z tego, co jest im oferowane. Powodem tego jest w szczególności obawa przed stygmatyzacją czy trudności w pozyskaniu informacji w sposób dyskretny i dostępny.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest pomoc w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, którą studentom zaoferują ich asystenci – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje. Zadaniem asystentów będzie udzielenie wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on znajduje.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Konkurs ogłoszony 15 maja przez MFiPR ma na celu zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” poprzez dotarcie z tą innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Innowacja ma być wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu.

Alokacja na konkurs wynosi ponad 1,7 miliona zł. 

Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski, IOK przyjmuje, że do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 31 lipca 2020 roku, do godz. 15.00

Reklama