Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach

Reklama
Nabór od 15.05.2020 do 05.06.2020 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach.

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 250 000 zł.

Termin realizacji zadania: 06.06 -31.12.2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w roku 2020 na realizację zadań publicznych „Rezydencje artystyczne i immersyjne pokazy audiowizualne w Galerii 360°” – 80 000 zł, „Artists at Risk – rezydencje dla prześladowanych praktyków sztuk wizualnych” – 30 000 zł.

W roku 2019 pt. „Rezydencje i immersyjne pokazy audiowizualne w Galerii 360°” - 80 000 zł, „Program Rezydencji Artystów Sztuki Współczesnej w Krakowie we współpracy z miastami partnerskimi – NORYMBERGA” – 50 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Otwarty konkurs ofert pt. Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie 06.06-31.12.2020 r.

2. Zadanie polega na przeprowadzeniu pobytów rezydencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub zapewnieniu warunków umożliwiających pracę twórczą w domu krakowskich (tj. zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) artystów oraz animatorów kultury, kuratorów sztuki, krytyków sztuki zwanych dalej Rezydentami.

3. Zadanie ma polegać na umożliwieniu przez zleceniobiorcę realizacji programu rezydencji, który będzie autonomicznym, samodzielnym i jedynym celem realizacji projektu przez zaproszonego Rezydenta.

4. Program rezydencji rozumiany jest jako całość zamierzeń twórczych i artystycznych zaplanowanych do realizacji w ramach rezydencji zaproszonego Rezydenta.

5. Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, wydarzenia lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

6. Oferent musi zapewnić artystom wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

7. Oferent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych, w tym przede wszystkim: upublicznienia projektów powstałych w ramach programu rezydencji.

  1. Utwory i artystyczne wykonania, stanowiące przedmiot ochrony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzące w skład projektów realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, nie mogą być rozpowszechniane w Internecie odpłatnie, zarówno w czasie objętym realizacją zadania, jak i po jego zakończeniu.

  2. Zleceniobiorca powinien posiadać prawa do rozpowszechniania w Internecie utworów i wykonań objętych zadaniem oraz zgodę osób biorących udział w realizacji zadania, na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie w ramach realizacji zadania.

  3. W sprawach związanych z uzyskiwaniem licencji do publicznego odtwarzania treści w Internecie należy skontaktować się z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami zależnymi.

11. Wszelkie materiały powstałe w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być dystrybuowane w sposób odpłatny zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

  1. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

13. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty złożone przez Oferenta niespełniającego tego warunku nie będą rozpatrywane.

  1. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł.

  2. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania (uwaga: system NAWIKUS nie weryfikuje tego warunku, proszę uważnie sprawdzić kwoty).

  3. Wkład własny (finansowy i/lub niefinansowy łącznie) musi wynosić łącznie co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

17. Zadanie winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

  1. Zleceniobiorca, w celu prowadzenia badania wpływu zlecanych zadań przez Gminę Miejską Kraków na rynek kultury w Krakowie, zobowiązuje się do zawarcia w sprawozdaniu danych statystycznych dotyczących informacji na temat ilości zaangażowanych Rezydentów, ich płci, oraz informacji czy są: zawodowo związani z Krakowem/Małopolską i Śląskiem/ z Polską/niezwiązani zawodowo z Polską.

19. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju.

20. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to: sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania w formie, np. oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia partnerskiego, sponsorskiego, umowy o współpracy, umowy darowizny.

21. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

  1. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

23. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakupy gruntów;

2) działalność gospodarczą;

3) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;

4) działalność partii politycznych;

5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

24. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

2) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania;

3) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

4) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

5) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

6) koszty promocyjne służące realizacji zadania.

25. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania konkursowego jest realizacja programów rezydencji krakowskich (tj zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) Rezydentów na terenie Gminy Miejskiej Kraków opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki.

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet I.3.4. Wypracowanie programu rezydencji twórczych dla artystów. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa, I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Cel realizacji zadania konkursowego wynika z § 29 ust. 2 Zarządzenia Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel zadania konkursowego został ujęty w pakiecie narzędzi „Kultura Odporna” II. Artyści i twórcy indywidulani 6. Wsparcie dla lokalnych twórców i artystów poprzez instytucje kultury a. Rezydencje artystyczne

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl/ lub http://www.nawikus.krakow.pl/oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków), pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferty do otwartego konkursu ofert Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach należy składać do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w urnie na korespondencję znajdującej się w holu Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Korespondencja z ww. urny odbierana jest codziennie przez pracowników Kancelarii Magistratu. Za złożone w terminie uznaje się oferty, które zostaną odebrane z ww. urny najpóźniej 8 czerwca br. co zostanie udokumentowane pieczęcią wpływu do Kancelarii Magistratu.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków/lub data odebrania oferty z urny przez pracownika Kancelarii Magistratu w okresie braku dostępu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama