Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – MOPR/2020

Reklama
Nabór od 20.05.2020 do 31.12.2020 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 110,49 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110,49 tys. PLN
Rodzina
Prezydent Miasta Gdańska zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację nw. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie z art. 15zzm i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875), w związku z Zarządzeniem Nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Gdańska zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację nw. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem projektów powinno być wsparcie Mieszkańców Gdańska i podmiotów realizujących zadania publiczne na ich rzecz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przedmiotem zaproszenia jest realizacja zadań dotyczących w szczególności: prowadzenia domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek dla osób bezdomnych, mieszkań wspomaganych i ze wsparciem, świadczenia usług opiekuńczych oraz wsparcia żywnościowego w zakresie:

  • zabezpieczenia środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych, dla organizacji pozarządowych:

1) zakres zadania obejmuje produkcję/zakup/dystrybucję środków ochrony osobistej;

2) oczekiwane rezultaty/produkty:

a) zabezpieczenie x szt. maseczek,

b) zabezpieczenie x szt. rękawiczek,

c) zabezpieczenia x litrów środków dezynfekcyjnych,

d) inne.

1. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na do/finansowanie realizacji zadania wynosi 110 490,- zł.

2. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

3. Składanie ofert odbywa się elektronicznie zgodnie z treścią zaproszenia za pośrednictwem systemu witkac.pl wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do oferty (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl) oraz kopią aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS).

4. Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia.

5. Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2055).

6. Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopr@mopr.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /moprgd/skrytka.

7. W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje  organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty.

8. W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska.

9. Ofertę wraz z uzasadnieniem jej wyboru do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl.

10. Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.

11. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.

12. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia                24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2055).

13. Zaproszenie opublikowane zostanie na stronie www.gdansk.pl w komunikatach i zakładce organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama