Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające...

Reklama
Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID - 19
Nabór od 18.05.2020 do 31.12.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,5 tys. PLN

Nabór dotyczy wspierania działań organizacji pozarządowych realizujących zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Porgramie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok i świadczących usługi na rzecz mieszkańców objętych w/wym. Programach. W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na następujące działania:

1) dofinansowanie zakupu środków i materiałów ochronnych dla pracowników i beneficjentów niezbędnych przy realizacji zadań,

2) dofinansowanie zakupu lub wypożyczenia sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej,

3) dofinansowanie usług niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej,

4) dofinansowanie do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane on-line (np. broszury, pakiety profilaktyczne, prozdrowotne, kursy, wykłady, webinaria, szkolenia etc.),

5) dofinansowanie innych nie wskazanych powyżej, których celowość wynika z zagrożeń epidemiologicznych COVID-19.

Wnioski złożone w naborze bedą podlegały ocenie w zakresie celowości zadań wynikających z identyfikacji potrzeb oraz w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.15 ze zm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , realizację zadań publicznych na szczególnych zasadach związanych z zapobieganiem skutkom epidemii oraz ograniczeniem szkód wynikjacych z epidemii COVID-19, określając dla nich nastepujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania przedsięwzięcia/projektu nie może przekraczać kwoty 2 500 zł;
  • przedsięwzięcia/projekty muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji i/lub zadaniami zleconymi do realizacji przez Miasto Poznań;
  • finansowane będą wyłącznie te zadania, które ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
  • projekt/przedsięwzięcie powinien uwzględniać m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych decyduje każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;

Organizator naboru zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już wyczerpane.

Oferta powinna zostać złożona tylko w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. Wszelkie informacje dotyczące jej statusu będą dostępne wyłącznie na platformie Witkac.pl

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama