Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna

Reklama
Nabór od 15.05.2020 do 05.06.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 11,86 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

11 860 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu konkursu.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament / Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2020 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Reklama