Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a. Wsparcie Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Poznania...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a. Wsparcie Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Poznania podczas epidemii Covid-19
Nabór od 18.05.2020 do 30.11.2020 15:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór ofert na realizację zadań w obszarze "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ukierunkowanych na wsparcie mieszkańców Poznania oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania podczas epidemii Covid-19.

W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 5.000 zł; Dotacja w ramach tego zadania może być przyznana tylko jeden raz. 

- projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
- projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych. Organizacje uprasza się o każdorazową weryfikację kwoty przeznaczonej na dofinansowanie - wskazana jest ona przy ogłoszeniu naboru na małe granty.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. 

W związku z epidemią Covid - 19 podpisane potwierdzenie złożenia oferty można przesłać w formie skanu na adres: wziss@um.poznan.pl w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia oferty w wersji elektronicznej.

UWAGA - oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania. 

 

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej powinno zostać dostarczone niezwłocznie po ustaniu pandemii COVID-19 na adres:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama