Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 13.05.2020 do 08.06.2020 15:45
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Łączny budżet 1,1 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

RODZAJ ZADANIA

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań zleconych województwa pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.     prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,

2.     prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego, oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

3.     prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a)     mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

b)    rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c)     usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

4.     prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,

5.     świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspieranie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PFRON PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1.     Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz  z dofinansowaniem zadań publicznych.

2.     Wysokość środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację wskazanego zakresu zadań w 2020 r. wynosi 1.100.000,00 zł. (W roku 2019 z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację tego zadania organizacjom pozarządowym 
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 przeznaczono kwotę 1.100.000,00 zł). 

3.     W roku 2020 jeszcze nie realizowano otwartego konkursu ofert na powyższe zadania.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Podmiotu oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania)”.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 8 czerwca 2020 roku (do godziny 15:45).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację ww. zadania.

Reklama