Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkus MSZ: „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”

Reklama
Nabór od 13.05.2020 do 02.06.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 150 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna oraz wysokość środków finansowych 

Komponent I    „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” - 2 000 000,00 zł
Komponent II     „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej” - 1 000 000,00 zł
Komponent III     „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość” - 1 000 000,00 zł
Komponent IV     „Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE” - 1 000 000,00 zł

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 • W konkursie we wszystkich komponentach mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3.
  ww. ustawy:
  a) fundacje;
  b) stowarzyszenia;
  c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
  publicznego;
  d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  e) spółdzielnie socjalne;
  f) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
  przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.
 • niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512).
 • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668 z późn. zm).

Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach komponentu II oraz III, zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu konkursu.

Termin i miejsce składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” , komponent (wskazać numer komponentu)

 • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.
 • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Reklama