Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw

Reklama
Nabór od 12.05.2020 do 22.06.2020 12:00
Dyrekcja Generalna KE ds. Edukacji, młodzieży, sportu i kultury
W razie pytań proszę kontaktować się z:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
Łączny budżet 900 tys. EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 200 tys. EUR
Młodzież
Działania w ramach konkursu mają na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw – EAC/S06/2020

Działania powinny się koncentrować na zapobieganiu radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Powinny się skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na tereny borykające się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci.

W konkursie na działania pilotażowe i przygotowawcze (Pilot Projects and Preparatory Actions) mogą uczestniczyć organizacje lub federacje sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami walczącymi z radykalizacją postaw.

Proponowanymi projektami muszą kierować organizacje sportowe, w szczególności parasolowe organizacje sportowe, takie jak europejskie federacje sportowe. Wymagane jest zaangażowanie członków tych organizacji sportowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać przedstawione przez wnioskodawców, którzy spełniają następujące kryteria:

• są organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność głównie w dziedzinie sportu i regularnie zajmującą się organizacją zajęć i zawodów sportowych;

• posiadają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.

Proponowane działania muszą odbywać się w co najmniej 5 różnych państwach członkowskich UE.Poniżej podano niewyczerpujący wykaz głównych działań kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków:

• Opracowanie zajęć sportowych i aktywności fizycznej dla osób zagrożonych radykalizacją postaw;

• Zaprojektowanie i utworzenie na poziomie UE sieci skupiających organizacje zaangażowane w zapobieganie poprzez sport marginalizacji i radykalizacji

• Organizacja warsztatów, seminariów i konferencji mających na celu szerzenie informacji, wiedzy fachowej i możliwości współpracy związanych z zapobieganiem poprzez sport marginalizacji i radykalizacji

• Opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana –na szczeblu UE – działań i dobrych praktyk dotyczących monitorowania i coachingu poprzez sport osób zagrożonych radykalizacją postaw.

Działania muszą się odbywać w państwach członkowskich UE. Czas trwania działań powinien wynosić co najmniej 24 miesiące inie więcej niż 36 miesięcy.

Okres realizacji:

• działania nie mogą rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2021r.;

• działania powinny zostać zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023r.

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres krótszy lub dłuższy niż jest to określone w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane.

Wnioski o udzielenie dotacji należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE na elektronicznym formularzu dostępnym na stronie, na której znajduje się zaproszenie do składania wniosków.

Należycie wypełniony formularz należy przedłożyć przed dniem 22.06.2020r. (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Wnioski przesyłane na papierze, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób nie będą przyjmowane

Reklama