Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wrocław bez smogu – jak zmienić piec

Reklama
Nabór od 05.05.2020 do 27.05.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 83 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wrocław bez smogu – jak zmienić piec.

Forma: Powierzenie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC – obejmuje działania wspierające mieszkańców osiedli z przeważającym wielorodzinnym typem zabudowy, które wg raportu „Źródła ciepła na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu”, charakteryzuje najwyższa gęstość występowania źródeł ciepła na paliwa stałe. Osiedlami tymi są: Ołbin,
Nadodrze, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Plac Grunwaldzki. Dla mieszkańców tych osiedli realizowana będzie kampania informacyjno-promocyjna dotycząca działań Miasta w zakresie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe z wykorzystaniem oferowanych przez Gminę Wrocław programów finansowego wsparcia
mieszkańców w procesie zmiany systemów grzewczych na zgodne z wymogami uchwały nr XLI/1405/17, wprowadzonej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, zwanej dalej uchwałą antysmogową oraz możliwych i dostępnych technologii.

Zadanie ma polegać na:
1. bezpośrednim dotarciu z informacją o akcji „Zmień Piec” do mieszkańców posiadających stare piece i przekonywaniu ich do skorzystania z finansowego i merytorycznego wsparcia przy wymianie pieca oraz udzielaniu pełnej informacji na
temat instrumentów finansowych oferowanych przez Gminę Wrocław,
2. wsparciu wybranych mieszkańców w procesie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania poprzez asystę na wybranych odcinkach realizacji inwestycji,
3. zaangażowaniu interesariuszy akcji wymiany pieców do wspólnych działań skierowanych do mieszkańców: m.in. przedsiębiorców i ich stowarzyszeń, innych partnerów instytucjonalnych: np. parafii, środowisk medycznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej, zarządców itp.,
4. prowadzeniu działań informacyjno - promocyjnych wspierających realizację powierzonego zadania publicznego.

Model zadania:
1. Rekrutacja 8 Asystentów „Zmień Piec” (zwanych dalej Asystentami ZP), którzy po przeszkoleniu przez doradców energetycznych Gminy w zakresie programów Kawka Plus, Termo Kawka, Lokalnego Programu Osłonowego, Zwolnienia z Czynszu oraz innych programów wsparcia, będą pełnić w stałych miejscach ustalonych z Gminą,
w określonych dniach i godzinach dyżury konsultacyjne, na które zapraszani będą mieszkańcy. Dopuszcza się także konsultacje w innym miejscu, o które wystąpi mieszkaniec, np. w przypadku osób mających trudności w przemieszczaniu się. Ponadto Asystent ZP będzie w uzasadnionych przypadkach towarzyszył mieszkańcowi podczas
wizyt w miejscach, gdzie wizyta jest niezbędna w procesie wymiany źródła ciepła (np. gazownia, UMW). Rekrutacja i szkolenie planowana jest na czerwiec-lipiec 2020r.
2. Stałe dyżury Asystentów ZP, którzy będą informować o wyżej wymienionych które nie są w stanie samodzielnie ich poprowadzić. Asystenci ZP będą pracować na wszystkich pięciu wymienionych osiedlach, przy czym każdy z nich będzie miał określony obszar działania. Za zgodą Gminy obszary te mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku osiedli z najgęstszą tkanką mieszkaniową. Asystenci ZP będą także informować o akcji „Zmień Piec” na wybranych wydarzeniach na swoich osiedlach (szczegóły w pkt. 4). Dyżury konsultacyjne realizowane będą w przedziale
od poniedziałku do piątku, w łącznym wymiarze od 5 do 8 godzin tygodniowo na jednego Asystenta ZP. Stałe dyżury planowane są w przedziale lipiec - listopad 2020 r., co w ogólnym rozrachunku daje 1280 godzin (8 Asystentów ZP x 5 miesięcy x 4 tyg./ m-ąc x 8 godz.).
3. Uruchomienie mobilnych punktów informacyjnych „Zmień Piec”w przestrzeni publicznej, w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców na każdym z osiedli wraz z ich promocją w sieci oraz przez inne kanały informacyjne
na poszczególnych osiedlach. Łącznie na wszystkich osiedlach zorganizowanych zostanie 20 mobilnych punktów informacyjnych, z których każdy będzie czynny od 4 do 6 godzin. Miejsca, dni i godziny pracy punktów będą wybierane w porozumieniu z przedstawicielami Gminy Wrocław z uwzględnieniem miejsc handlu oraz miejsc kultu
religijnego za zgodą odpowiednich władz. Dyżury poszczególnych punktów zostaną przeprowadzone za zgodą zarządców poszczególnych terenów. Okres realizacji lipiec - październik 2020 r.
4. Akcja informacyjna polegająca na oplakatowaniu bram i dystrybucji „pod drzwi” materiałów informacyjnych oraz zaproszeń na spotkanie z Asystentem ZP we wcześniej wybranych w porozumieniu z Gminą lokalizacjach: plakatowanie od 750 do 850 bram we wskazanych adresach i ich usunięcie po zakończeniu realizacji zadania oraz
dystrybucja zaproszeń na dyżury Asystenta ZP do mieszkań w liczbie od 8 do 12 tys.
Okres realizacji: lipiec – sierpień 2020 r.
5. Nabór uczestników i współorganizacja dwóch szkoleń otwartych dla instalatorów nowych jednostek grzewczych informujących o akcji Zmień Piec wraz z wydaniem zaświadczeń informujących o przebytym szkoleniu. Szkolenia będą prowadzone przez doradców energetycznych Gminy. Szkolenia organizowane będą w placówkach będących w zarządzie Gminy, a wykonanie zadania polegać ma na:
a) naborze uczestników szkolenia,
b) przygotowaniu sali na spotkanie od 15 do 30 uczestników na każde,
tj. ustawienie i podłączenie laptopa, rzutnika i ekranu, ustawienie co najmniej dwóch rollupów i co najmniej dwóch winderów,
c) przygotowaniu materiałów promocyjnych dostarczanych przez Gminę,
d) zapewnieniu wody i ekologicznych kubków, kawy i herbaty w ilości dla od 15 do 30 uczestników każdego szkolenia.
Mając na uwadze zapis punktu 12 dopuszcza się inną formę przeprowadzenia szkoleń, w tym opcję szkolenia zdalnego, przy akceptacji Gminy.
6. Informowanie mieszkańców Wrocławia o akcji „Zmień Piec”, działaniach Asystentów „Zmień Piec” i pracy mobilnych punktów przez profile macierzyste partnerów projektu, a także profile innych organizacji pozarządowych / rad osiedla / CALów, wizyty w rozgłośniach radiowych. Okres realizacji lipiec - grudzień 2020 r.
7. Koordynacja ewaluacji działań projektu, wraz z przygotowaniem raportu ewaluacyjnego i rekomendacjami, bazującego na wywiadach z Asystentami ZP oraz wnioskami ze spotkania podsumowującego w gronie partnerów. Listopad 2020 r.
8. Comiesięczne raportowanie Gminie z realizacji zadania.
9. Włączenie do realizacji zadania lokalnych interesariuszy, np. organizacji pozarządowych, Rad Osiedli, Centrów Aktywności Lokalnej i in.
10. Wszystkie działania objęte umową, muszą być prowadzone w oparciu o wytyczne identyfikacji wizualnej obowiązujące w Gminie i podlegać będą kontroli Gminy.
11. W realizacji zadania wykorzystywane będą materiały promocyjne dostarczone przez Gminę. Inne materiały (foldery, ulotki, gadżety reklamowe i inne) muszą mieć akceptację Gminy zanim zostaną wykorzystane w realizacji zadania.
12. Wszystkie działania muszą być prowadzone z poszanowaniem ewentualnych ograniczeń i przepisów wprowadzanych ze względu na sytuację epidemiczną.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama