Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Małopolska na sportowo” - II nabór

Reklama
Nabór od 11.05.2020 do 15.07.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 2,665 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo” - II nabór.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wykonując „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach tego konkursu, którego m.in. zasady, rodzaje, zakres i formy realizacji określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

1) organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;

2) upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej).

W ramach Konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Kogo dotyczy?

Uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie, oraz prowadzą działalność statutowa w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo", za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, w godzinach 8.00 – 16.00, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obowiązującymi w czasie pandemii: w tym celu należy skontaktować się z Dziennikiem Podawczym poprzez specjalnie zamontowany domofon, znajdujący się na drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek).”

2020-07-15

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama