Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni

Reklama
Nabór od 07.05.2020 do 29.05.2020 14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 2,779 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98

e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 393

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
 5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1004/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2020.
 7. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.
 2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
 3. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) - w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 3: Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym .
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 lipca 2020 r do dnia 30 czerwca 2023 r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 - 8.
 5. Warunkiem (zawieszającym) realizacji zadania w okresie wskazanym w ust. 4 jest dysponowanie przez Prezydenta Miasta Gdyni lokalem przeznaczonym na realizację zadania publicznego, położonym w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, stanowiącym własność Skarbu Państwa, w okresie po wygaśnięciu dotychczasowej umowy użyczenia tj. po dniu 31.12.2021 r.
 6. Za spełnienie warunku określonego w ust. 5 uznaje się zawarcie, w terminie do 30.11.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a podmiotem, któremu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania konkursowego powierzono realizację przedmiotowego zadania publicznego, umowy użyczenia lokalu wskazanego w ust. 5.
 7. W przypadku utraty przez Prezydenta Miasta Gdyni prawa dysponowania lokalem, o którym mowa w ust. 5 i nie zawarciu umowy użyczenia na zasadach określonych w ust. 6, umowa powierzenia realizacji zadania publicznego ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2021 r. bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
 8. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę na cały, określony w ust. 4, okres realizacji zadania publicznego. W przypadku rozwiązania umowy powierzenia realizacji zadania publicznego w trybie określonym w ust. 7, skutki finansowe i obowiązek zwrotu środków finansowych strony umowy określą w protokole.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 451 616,00 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r.
 2. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na powierzenie realizacji zadania publicznego,  w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu, będą odpowiednio nie mniejsze niż:

 

 1. 903 232,00 PLN w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 2. 903 232,00 PLN w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 3. 451 616,00 PLN w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

 1. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 2. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmiany budżetu Miasta Gdyni w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Oferenta, w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

VI. Warunki realizacji zadania

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą wydatki Zleceniobiorcy związane z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.  Odbiorcami usługi schronienia będą osoby, które nie są w stanie zapewnić sobie schronienia w oparciu o własne zasoby i możliwości, przebywające na terenie Gdyni (w tym znajdujące się pod wpływem alkoholu).
 2. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do wydzielania organizacyjnego dwóch form zapewnienia schronienia: odrębnie funkcjonującą ogrzewalnię i odrębnie funkcjonującą noclegownię z zachowaniem wszelkich różnic formalnych i organizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Realizacja zadania publicznego ma polegać na zapewnieniu schronienia w noclegowni i ogrzewalni, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów.  W niniejszym zadaniu Zleceniobiorca zapewni

 

 1. w noclegowni około 50  miejsc,
 2. w ogrzewalni około 14 miejsc.

 

 1. Zleceniodawca w następujących punktach przewiduje finasowanie zadania ponad minimalny standard wynikający z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów:

 

 1. Umożliwienie noclegu oraz przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu od godz. 17.00 do godz. 9.00 dnia następnego oraz w przypadku uzasadnianej potrzeby przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu w  godz. od 9.00 do 17.00.
 2. Zapewnienie w noclegowni jednego gorącego posiłku dziennie w wyznaczonych godzinach.
 3. Organizację grupowej i indywidualnej oferty wsparcia o charakterze poradnictwa, informacyjnym i  edukacyjnym. Oferta wsparcia powinna uwzględniać możliwość organizacji grup samopomocowych i  dostęp do specjalistów.
 4. Umożliwienie podjęcia osobom korzystającym ze wsparcia noclegowni bądź ogrzewalni treningu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania prostych czynności o charakterze pomocniczo-gospodarczym. Trening oraz przyuczenie ma na celu podniesienie gotowości do skorzystania z oferty aktywizacji zawodowej prowadzonej przez inne podmioty w Gdyni.

 

 1. Realizacja zadania wskazanego w ust. 3 powinna również uwzględniać:

 

 1. ) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
 2. ) zapewnienie osobnego pomieszczenia dla osób wymagających czasowego odizolowania od pozostałych mieszkańców noclegowni i ogrzewalni,
 3. ) zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,
 4. ) warunki w budynku muszą być zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi. W związku z tym Zleceniobiorca, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zleceniodawcy dokumenty dotyczące obiektu, w którym jest realizowane zadanie, potwierdzające brak zastrzeżeń i uwag przez uprawnionego specjalistę z zakresu pożarnictwa, w którym jest świadczona przedmiotowa usługa.
 5. ) stałą współpracę z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,    w szczególności przy realizacji planów pomocy, Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, kontraktów socjalnych i innych działań mających na celu wspieranie osób przebywających w noclegowni lub ich rodzin, polegającą na:

 

 1. przekazywaniu niezbędnych informacji o dostępnych formach pomocy dla osób bezdomnych, a w razie nagłej potrzeby pomoc w zorganizowaniu tego typu pomocy,
 2. terminowym i systematycznym przekazywaniu w przeciągu 3 dni od wystąpienia jakiegoś zdarzenia,  wszelkich informacji dotyczących osób przebywających
 3. w placówce oraz danych związanych z obsługą zadania,
 4. uczestnictwie w tworzeniu indywidualnych planów działań na rzecz osób przebywających w noclegowni,
 5. realizacji wszelkich działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej oferty opieki i wsparcia osób dotkniętych chorobą alkoholową, w tym w szczególności motywowaniu do podjęcia terapii, itp.,
 6. uczestnictwie w planowaniu inicjatyw o charakterze systemowym, mających na celu poprawę skuteczności realizowanego wsparcia.

 

 1. ) zapewnienie na adekwatnym poziomie pomocy przedmedycznej w stosunku do osób korzystających z interwencyjnego noclegu lub ogrzewalni, w szczególności będących pod wpływem alkoholu oraz warunków do jej właściwego wykonania a także zapewnienie wszelkich działań umożliwiających redukcję szkód spowodowanych ryzykownym i długotrwałym piciem alkoholu,
 2. ) animację współpracy z Podmiotami realizującymi zadania bezpośrednio powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa i noclegu osobom nietrzeźwym, w szczególności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalami, Strażą Graniczną i Pożarną.

 

 1. Zleceniobiorca wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert będzie realizował zadanie w obiekcie położonym w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, który zostanie mu użyczony na okres od dnia podpisania umowy na realizację zadania publicznego do dnia 31.12.2021 r. Na  terenie użyczonego obiektu dopuszcza się realizację tylko zadań zleconych przez gminę Gdynia. Dalsze dysponowanie obiektem przez Gminę Miasto Gdynia uzależnione jest od decyzji Skarbu Państwa jako właściciela przedmiotowej nieruchomości. Nie zawarcie kolejnej umowy użyczenia przedmiotowej nieruchomości skutkuje zakończeniem realizacji zadania publicznego z dniem 31.12.2021 r.
 2. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, a Zleceniobiorcą.
 3. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

 

 1. zadanie można realizować mniejszym kosztem,
 2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu,
 3. nie zostanie przedłużona umowa użyczenia obiektu, o której mowa w ust. 6.

 

 1. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 2. Zleceniobiorca wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na rzecz Zleceniodawcy zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

VII. Zasady i warunki przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 688),  które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Ww. podmioty, na potrzeby niniejszego konkursu, z momentem złożenia oferty stają się Oferentami.
 2. Oferenci nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:

 

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 1. W Ofercie realizacji zadania publicznego w rozdziale V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” na poszczególne lata 2020, 2021, 2022 oraz 2023 należy uwzględnić:

V. A I Koszty realizacji działań – należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania.

V. A II Koszty administracyjne -  należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym
z obsługą finansową i prawną projektu. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego Oferenta oddzielnie.

V. B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

V. C  Podział kosztów realizacji zadania w partnerstwie - dotyczy oferty wspólnej.

 1. Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała.
 2. W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń, media.
 3. Poszczególne pozycje kosztorysu dotyczące kosztów wynagrodzeń (ujęte w kategorii V.A  I, II) powinny  zawierać informację o rodzaju umowy, jaka zostanie zawarta (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, wymiar etatu itp.).

 

 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
 2. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie część III pkt 4 oferty w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, organizacja powinna opisać części III pkt 5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”. Ocena zasadności podzlecania części zadania innemu podmiotowi będzie należała do Komisji Oceniającej.
 3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
 2. pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji),
 3. w przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym –  potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. oświadczenie Oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Miasta Gdynia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
 5. oświadczenie Oferenta o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu podmiotu jako podatnika  VAT, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
 6. w przypadku złożenia oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie - umowa partnerska,
 7. pisemna koncepcja realizacji działań wskazanych w części VI. ust. 4 pkt c i pkt d Ogłoszenia,
 8. propozycja Regulaminu funkcjonowania placówki.        

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać:

 

 1. informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, zm: poz. 1570, Dz.U. z 2020 r. poz. 284),
 2. sposób reprezentacji Oferentów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji publicznej.

 

 1. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ofercie oraz umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Wszystkie kopie dokumentów muszą zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

 

 1. Osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
 2. Inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
 3. Notariusz, adwokat, radca prawny.

 

 1. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent.
 2. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta.
 3. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego finasowania. Ww. dokumenty stanowić będą  podstawę do zawarcia umowy.
 5. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną korektą, integralną część umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

VIII. Zasady finansowania zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami.
 2. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.
 3. Za koszty kwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. poniesione w danym roku realizacji zadania publicznego, w okresie obowiązywania umowy, wykorzystane:

- do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego w okresie, o którym mowa w części IV ust. 5 niniejszego Ogłoszenia konkursowego,

- do 31 grudnia 2021 r. w przypadku realizacji zadania publicznego w okresie, o którym mowa w części IV ust. 7 niniejszego Ogłoszenia konkursowego,

 1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie), w części dotyczącej realizacji zadania,
 2. odzwierciedlone w kosztorysie realizacji zadania publicznego,
 3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. realizowane ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego,
 5. racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
 6. faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,
 7. eksploatacji pojazdów do obsługi merytorycznej zadania, jednak  nie więcej niż 3 pojazdy.

 

 1. Za koszty niekwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. niezwiązane z zadaniem publicznym,
 2. pokryte przez inne podmioty finansujące to samo zadanie publiczne, w części objętej takim finansowaniem (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 3. inwestycji,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. działalności partii politycznych,
 6. działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 7. zobowiązań powstałych przed lub po okresie realizacji zadania publicznego.
 8. podatek VAT (wyjątek: podmiot oświadcza, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT).

 

 1. Pod pojęciem kosztu należy rozumieć wydatek  faktycznie poniesiony w okresie obowiązywania umowy oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego – w przypadku realizacji zadania w okresie, o którym mowa w części IV ust 4 niniejszego Ogłoszenia konkursowego, tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub wskazanego rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi zaistnieć jednocześnie zobowiązanie i wydatek w danym roku realizacji zadania.
 2. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty jest odpowiedni dokument sporządzony przez właściwy Bank, w tym również w formie, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), dokumentujący obciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Dowodem zapłaty w przypadku płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub inny równoważny dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się dla wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności.
 3. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych ze wskazanego przez Zleceniobiorcę  rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania publicznego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się uznanie za równoważne powyższemu zapisowi, przelewy dotyczące refundacji wydatków pomiędzy kontami Zleceniobiorcy a dotyczących rozliczenia części wydatków finansowych z dotacji w ogóle (całości) zobowiązań Zleceniobiorcy. Na okoliczność refundacji Zleceniobiorca sporządza zestawienie wydatków objętych refundacją zawierające co najmniej:

 

 1. numer dokumentu księgowego,
 2. datę wystawienia dokumentu księgowego,
 3. wystawcę dokumentu,
 4. nazwę kosztu,
 5. kwotę do refundacji dotyczącej realizacji zadania,
 6. datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta.

Refundacje winny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu spłaty zobowiązań Zleceniobiorcy, jednakże nie później niż na dzień kończący dany okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła spłata zobowiązania.

 

 1. Dowody księgowe powinny zawierać opis merytoryczny. W opisie powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

 

 1. nr faktury (rachunku),
 2. datę jej wystawienia,
 3. wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi,
 4. każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o  którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
 5. zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie realizacji zadania publicznego, z wyłączeniem przesunięć do i z kategorii „wynagrodzenia”. Całkowita kwota wynagrodzeń nie może ulec zwiększeniu.
 2. Przesunięcia, o których mowa w ust. 9 uznaje się za zgodne z kosztorysem realizacji zadania publicznego, gdy:

 

 1. ) w poszczególnych pozycjach określonych w kategorii wynagrodzeń nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie przewidywanych  wydatków o więcej niż 15 % na poszczególną pozycję; ponadto Oferent zobowiązany jest do wydatkowania środków na każdą z pozycji kosztorysowych w kategorii wynagrodzenia określonych w ofercie realizacji zadania publicznego tj. nie może samodzielnie usuwać poszczególnych pozycji w kategorii wynagrodzenia bez zgody Ogłaszającego konkurs wyrażonej w formie aneksu do umowy;
 2. ) w pozostałych kategoriach kosztów nie nastąpiło zwiększenie przewidywanych wydatków o więcej niż 15 % na daną kategorię lub nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

IX. Termin składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w  terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 14.00.
 2. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl - zakładka „Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy”.
 3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu  wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia  01.06.2020 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.
 4. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.
 5. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent przed zawarciem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

 

 1. informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery PESEL,
 2. umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego,
 3. informacji o wskazanym rachunku bankowym do obsługi dotacji.

 

 1. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Oferentów, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:

 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i MOPS w Gdyni,
 2. na tablicy ogłoszeń w GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”.

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert oraz o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

 

 1. zachowania terminu złożenia oferty,
 2. zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 3. zachowania warunków i wymogów niniejszego Ogłoszenia,
 4. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów,
 5. czy oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony,
 6. czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają opiniowaniu przez Komisję Oceniającą.
 2. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się kartą oceny oferty realizacji zadania publicznego. Komisja Oceniająca dokona oceny poszczególnych ofert oraz przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Kryteria dzielą się na kryteria oceny ustawowej oraz kryteria oceny dodatkowej:

 

 1. ) Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów).

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta.

Tak/Nie

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

do 5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

do 15

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

do 10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

do 30

 1. ) Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów).

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

 

Ocena zakładanej wykonalności zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania.

do 10

Ocena trwałości/ ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania

do 10

Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych

do 10

Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji

do 10

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2, w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane:

 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
 2. na tablicy ogłoszeń GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy”. 

 

 1. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:

 

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
 4. odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie gdy Oferent:

- utraci osobowość prawną,

- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,

- w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
 2. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, a  Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert.

XI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym

 i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

Nazwa zadania/
Termin realizacji zadania

Rozdział

Paragraf

Kwota rozliczonej
dotacji
w 2019 r.
(w zł)

Kwota
przekazanej
dotacji
w 2020 r.
(w zł)

„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni ”

Termin:

od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

85154

85295

2360

795 966,61

410 559,67

Załączniki:

 1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach  Pozarządowych.
 2. Oświadczenie Oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Miasta Gdynia.
 3. Oświadczenie Oferenta o kwalifikowalności podatku VAT.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama