Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w...

Reklama
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 08.05.2020 do 29.05.2020 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

2.      Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

 

1. Nazwa zadania konkursowego:

„Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.Cel zadania: wsparcie podmiotów niepublicznych prowadzących placówki wsparcia dziennego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz innych placówek świadczących pomoc dzieciom i ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. poprawa warunków świadczenia działań wynikających ze zleconych zadań publicznych.

 

4.Opis zadania

 

Adresaci:

1.  Podmioty niepubliczne prowadzące placówki wsparcia dziennego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działające na podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

2.  Podmioty niepubliczne, realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym na rzecz dzieci , finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których dysponentem jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Adresaci zadania muszą realizować zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz dzieci.

Oczekiwanie w ramach realizacji zadania:

 -  doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz dzieci, w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do zabezpieczenia dokumentacji zgodnie z wymogami RODO,

 -  doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz dzieci, w pomoce dydaktyczne, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych,

 -  prace remontowe i adaptacyjne służące poprawie warunków opieki, bezpieczeństwa                 i wychowania w placówkach wsparcia dziennego, w tym przygotowanie projektu remontu i adaptacji.

W ofercie należy określić:

  -  jak zaplanowane zakupy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przechowywania      danych osobowych,

  -  jak zakupione pomoce dydaktyczne wzbogacą ofertę programową placówki/podmiotu,

- czy i w jaki sposób prace wykonane w ramach zaplanowanego remontu, wpłyną na poprawę warunków opieki, bezpieczeństwa i wychowania w placówkach wsparcia dziennego.

Uwaga:

-    dotacja nie może być wydatkowana na spłatę zaległych zobowiązań finansowych, pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania placówki, zakup nieruchomości,

-    wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych  muszą mieścić się do kwoty 10 000 zł.

 

5. Rezultaty zadania:

Poprawa warunków świadczenia działań wynikających ze zleconych zadań publicznych na rzecz dzieci, na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Wskaźnik osiągnięcia rezultatu:

1)      Liczba i rodzaj zaplanowanych zakupów w ramach doposażenia

2)      Przedstawienie projektu remontu i adaptacji placówki/ek wsparcia dziennego

3)      Rodzaj zaplanowanych prac remontowych w placówce/kach wsparcia dziennego

Sposób mierzenia/mierniki:

Wykaz zakupów w ramach doposażenia, projekt zmian architektonicznych w ramach prac remontowych w placówce/kach wsparcia dziennego

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

7. Termin realizacji zadania: od  15.07.2020 do 30.12.2020

8. Miejsce realizacji zadania: w kraju

 9.  W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  

     maksymalnie 1 ofertę.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 120 000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama